Navigácia

 • Erasmus+ KA1 – vzdelávacia aktivita v Českej republike

  Prvý prázdninový týždeň sme sa zúčastnili vzdelávacieho pobytu v rámci programu Erasmus + v Českej republike v Trutnove. Kurzy, ktoré sme absolvovali niesli názov: „Nové technológie a nadaní žiaci“ a „Matematická a finančná gramotnosť s využitím IKT“.

  Dozvedeli sme sa veľa nového o tom, ako rozvíjať matematickú gramotnosť, využívať moderné technológie, rôzne aplikácie vo vyučovaní a mnoho ďalších dôležitých informácií. V ďalšej časti kurzu sme si vyskúšali robotické hračky, 3D tlačiareň, programovanie a rôzne aktivity so stolovými hrami. Doplnením vzdelávania boli túry na najvyšší vrch Českej republiky Snežku a do Adršpašských skál.

  V priebehu týždňa sme navštívili miestne základné školy a s učiteľmi sme si vymenili skúsenosti a praktické rady.

  Naša mobilita bola ukončená odovzdávaním certifikátov EDUTIME.

                                                                                                         Katarína Bakaľová, Mária Čierniková

 • Rekonštrukcie v Základnej a Materskej škole v Oravskej Jasenici

  Havarijný stav elektroinštalácie starej časti budovy základnej a materskej školy si vyžadoval okamžitú rekonštrukciu. Po uskutočnení verejného obstarávania p. starostom, Ing. Karolom Graňákom, sa do rekonštrukcie hneď v prvé prázdninové dni pustila firma Vladislava Kornhausera EKO. Na to bolo potrebné tieto priestory vymaľovať s potrebnými opravami stien. V nadväznosti na predchádzajúce činnosti sa maliarskych prác ujali Peter Florek a Juraj Čajka. Aby sa celá obnova uskutočnila načas a nový školský rok mohol začať v upravených priestoroch, bolo potrebné, aby sa pomocné práce vykonávali zároveň s odbornými. Vďaka veľmi ochotnej a pružnej pomoci pána starostu sa stavebný odpad mohol včas odpratať zamestnancami obecného úradu, čím sa veľmi urýchlili následné maliarske práce. Pri finálnych čistiacich prácach pani upratovačkám pomohla každá ochotná ruka či už  z radov učiteľov, či rodičov. Veľmi sa chceme poďakovať najmä Vám, rodičom, ktorí ste v rámci svojho voľného času priložili ruku k spoločnému dielu: p. Dominike Konšťákovej, Alžbete Laštíkovej, Martine Mičudovej, Márii Hvoľkovej, Kataríne Pavčovej, Martine Vojtaššákovej, Lucii Polákovej a firme FEX, s. r. o. z Oravskej Jasenice, ktorej zamestnanci pomohli pri upevňovaní kobercov v MŠ. Deti v materskej škole uvíta na stene namaľovaná zvieracia abeceda, ktorú namaľovali šikovné ruky p. Zuzany Gracíkovej. Nové ukladacie priestory pre učebné pomôcky a hračky zhotovila firma FAMA – Marcel Farský. Nevyhnutné inštalatérske práce veľmi ochotne a pružne realizovali zamestnanci p. Milana Jadroňa.

  Veľmi si ceníme aj pomoc našich žiakov, Adriána Čiernika, Adriána Koptu, Rasťa Madleňáka a Martina Surovjaka, ktorí pomohli pri prenášaní lavíc, stoličiek a nábytku.

  Na základe ústretovosti pána starostu a poslancov obecného zastupiteľstva sa mohli zakúpiť nové „veselé“ koberce do všetkých tried MŠ a zabezpečiť nové ukladacie priestory pre potrebné didaktické pomôcky.

  Na základe záverov kontroly Úradu verejného zdravotníctva bolo potrebné ucelene oddeliť jedáleň od kuchyne, aby nedochádzalo k zrážaniu výparov v jedálenskej časti, a tým eliminovať možnosti pre úrazy vplyvom pošmyknutia.

  Revízia multifunkčného ihriska poukázala na  nutnosť opráv areálu, ktoré urobili zamestnanci firmy  Z–mont, s. r. o. Dúfajme, že opravený športový areál bude slúžiť deťom čo najdlhšie a nielen počas vyučovania, ale aj vo voľnom čase detí. Pri športovej ploche budú umiestnené smetné koše, takže prípadný odpad bude mať svoje určené miesto.  

 • Tajný život mesta

  Do galérie Tajný život mesta boli pridané fotografie.

  Medzinárodný projekt Tajný život mesta bežal od septembra 2017 paralelne na Slovensku aj v Českej republike a umožnil spolu stovke škôl v oboch krajinách objavovať rozmanitosť rastlinnej ríše a prebudiť záujem detí o okolie svojho mesta či obce. Na Slovensku projekt koordinovala OZ Živica. Nad projektom Tajný život mesta prijal záštitu minister životného prostredia László Sólymos a ocenil význam vzdelávania v oblasti biodiverzity a jej ochrany.

  Katarína Prielomková, Adrián Kopta, Timea Madleňáková a Tamara Pekarčíková tvorili tím, ktorý reprezentoval našu školu v rámci tohto projektu. Cieľom projektu  bolo vytvoriť quest na základe zaujímavosti prírodných či historických v našej obci. Quest (hľadačka) je vychádzka s príbehom, u ktorej je najdôležitejšia cesta a poznanie. Prostredníctvom questov, teda prostredníctvom hry, poznávame a prežívame miestne prírodné, kultúrne a historické dedičstvo - quest má presne danú štruktúru. Najskôr sa naši žiaci zúčastnili školenia v Žiline, aby pochopili princíp tvorby questov, ale nadviazali tiež kontakty s rovesníkmi. Spomedzi 50 slovenských škôl sme sa umiestnili v prvej desiatke najlepších. Na stránke školy je možné stiahnuť vytvorený quest aj pozrieť video z tvorby questov.

   

  https://www.youtube.com/watch?v=YT0pVnpD7Ls

 • Objavujeme tajomstvá prírody

  Do galérie Objavujeme tajomstvá prírody boli pridané fotografie.

       Centrum voľného času Maják Námestovo a Občianske združenie Centráčik v spolupráci so Správou CHKO Horná Orava a s organizáciou Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Námestovo

  vyhlásili v školskom roku 2017/2018 0. ročník okresnej  environmentálnej   súťaže - „Odhaľme tajomstvá prírody“. Cieľom tejto súťaže bolo vytvoriť trojčlenný tím žiakov, úlohou ktorých bolo zmapovať v regióne rôzne typy biotopov – lúčny, vodný, lesný. V týchto biotopoch hľadali žiaci rôzne druhy rastlín, pobytové stopy živočíchov, ale aj pozitívne či negatívne zásahy človeka do prírody. Výsledkom bolo množstvo fotodokumentácie, ktorú spracovali do power pointovej prezentácie. Naši žiaci svojou prácou získali krásne 1. miesto v okrese,  množstvo podnetných informácií a spoločných zážitkov, ale ich práca je zároveň peknou metodickou pomôckou pri výučbe biológie, či regionálnej výchovy na našej škole.  Úspešný tím tvorili Katarína Prielomková, Adrián Kopta a Tamara Pekarčíková.

   

  Anna Melišíková

 • Deň otcov

  Do galérie Deň otcov boli pridané fotografie.

  Aj tento rok sa Rada školy rozhodla zorganizovať akciu Deň otcov – Deň rodiny 30. júna 2018 v podvečerných hodinách na „Tretích brehoch“. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa zišli rodinky s ockami, maminkami, dedkami, babkami  v sprievode svojich detí a vnúčat, a tak spoločne prežili čas v rodinnej atmosfére – opekačke, spoločných súťažiach a hrách.  Nielen ockovia a dedkovia, ale aj maminky opäť dokázali, že sa dokážu pobaviť, rozosmiať a hrať sa so svojimi deťmi, venovať im svoj čas a aj takýmto spôsobom rodinu spájať, za čo im znova  ĎAKUJEME!

  O občerstvenie sa postaral Obecný úrad Oravská Jasenica a štedrí sponzori, za čo im patrí úprimná vďaka.

 • Separácia odpadu na škole

   

  Byť EKO nie je len životný štýl. Pomaly ale isto sa stáva nevyhnutnosťou pre každého z nás. Svojimi činmi ovplyvňujeme životné prostredie priamo či nepriamo. Ovplyvňujeme jeho zdravie aj prirodzenú obnoviteľnosť. Myšlienku dôležitosti recyklácie a obnovovania prírodných zdrojov šíri aj naša základná škola. Svojou malou troškou tak prispievame k ozdravovaniu životného prostredia vôkol nás. O separácii a recyklácii odpadu rozprávame na hodinách v škole pomerne často. V marci mali naši žiaci možnosť zúčastniť sa aktivít a prednášky pri príležitosti otvorenia nového zberného dvoru v obci. Škola je tiež zapojená do niekoľkých ekologických projektov súvisiacich so separáciou odpadu ako napríklad Recyklohry, Tatranskí rytieri a podobne.  A tiež zbierame a triedime preto, lebo tým pomáhame získať finančné prostriedky na rehabilitácie telesne postihnutého chlapčeka (plastové vrchnáky).

  V školskom roku 2017/2018 prebiehal na našej škole zber:

  PAPIERA

  BATÉRIÍ (42 kg)

  PLASTOVÝCH VRCHNÁKOV (38 kg)

  PLECHOVIEK

  TETRAPAKOV

  KUCHYNSKÉHO OLEJA  (35 litrov)

  DROBNÉHO ELEKTROODPADU

  V myšlienke šetrenia a recyklovania plánujeme pokračovať aj v budúcom školskom roku. Ak ste tak doteraz nerobili – zapojte sa. Vychovávajme sa navzájom J

   

                                                                                                                              Anna Melišíková

 • Exkurzia ČOV a Priehradný múr

   

        Aj tento rok sme pre žiakov 9. ročníka pripravili exkurziu na Čističku odpadových vôd v Námestove a návštevu Priehradného múru. Žiaci tak majú možnosť overiť si v praxi informácie a vedomosti, ktoré preberajú na hodinách chémie a biológie počas školského roka. Dozvedeli sa o mechanickom, chemickom, či biologickom čistení odpadových vôd, o výrobe bioplynu  a vedľajšom produkte - digestáte, ktorý sa dá využiť ako hnojivo. Celým areálom ČOV nás previedol pracovník čističky, ktorý žiakom trpezlivo vysvetlil aj ukázal všetky fázy čistenia odpadovej vody.  Po takmer hodinovej ukážke sme sa presunuli  na Ústie nad Priehradou, kde nás pracovník Slovenskej vodárenskej spoločnosti najskôr poinformoval a neskôr aj previedol útrobami priehradného múru. Oravská priehrada bola prvou veľkou stavbou v Československu. Dielo bolo spustené do prevádzky v 50 – tych rokoch minulého storočia. Priehrada je betónová, vyľahčená, gravitačná. Dnes oceňujeme význam tejto stavby pre región Orava. Nielenže je ekologickým zdrojom výroby energie, obyvatelia Dolnej Oravy nepoznajú čo sú to záplavy, stala sa tiež významnou lokalitou vzácneho druhu vtáctva a v neposlednej miere vodné dielo dalo osobitný ráz tejto oblasti. Málokto vie, že vo vnútri múru je okolo 3 - 4 km chodieb a vyviera tam minerálna voda, ktorá má liečivé účinky. Niektorí sme ochutnali... Keďže nám zostávalo trošku času, zastavili sme sa na spiatočnej ceste v časti Prístav, kde sme si pozreli kolóniu volaviek pri hniezdení.

                                                                                                                                                                     Anna Melišíková

 • Školský výlet 5. ročník

  Do galérie Školský výlet 5. ročník boli pridané fotografie.

  Výlet do Inwald parku

        Hneď  na začiatku nás zaujal park miniatúr. Väčšiny exponátov sa dalo dotýkať, pri každom bol popis a tak sme sa aj čo-to zo sveta dozvedeli.  Všetko v ňom bolo ozaj perfektne spracované, radosť prezerať! Žiaci hneď potom, samozrejme, bežali  k prvej atrakcii – pirátskej lodi.  Veľmi zaujímavý bol zelený labyrint, kde sa musel každý potrápiť, aby našiel cestu von. Ďalej nasledovala jazda na autíčkach, o kúsok vyššie bola obrovská šmýkačka a nakoniec strašidelné bludisko so všelijakými príšerami.

       Druhým sektorom parku je stredoveký hrad. Táto časť nás veľmi príjemne prekvapila. Z jaskyne vychádzal drak, čo chrlí oheň a paru. Pôsobí tak realisticky, že sa všetci zľakli. Nakoniec drak zaspieval pesničku a stiahol sa späť do jaskyne a my sme mohli pokračovať v prehliadke. Hrad síce nie je „ozajstný“, len postavený pre účely zábavného parku, vyzerá ale skutočne dobre so všetkým, čo k nemu patrí. Pod hradom sú domčeky, v ktorých predvádzajú rôzne remeslá – hrnčiarstvo, tkanie kobercov či kutie železa v peci. Na žiakov tiež veľmi zapôsobila stredoveká  mučiareň.

         Domov sme sa vrátili síce unavení, ale plní nových zážitkov z krásne stráveného dňa.

 • Výlet do Chocholowa

  Do galérie Výlet do Chocholowa boli pridané fotografie.

  Aj v školskom roku 2017/2018 sa šikovné deti pod patronátom svojich rodičov  opäť zapojili do zbierania a triedenia odpadu v domácnostiach. Na návrh pána starostu, Ing. Karola Graňáka, bolo deťom oznámené, že deti, ktoré donesú najväčšie množstvo papiera, tetrapakov, plechoviek, batérií a spáleného oleja, sa budú môcť zúčastniť výletu do Chocholowa. A tak sa aj stalo a tridsaťosem detí sa tešilo z možnosti využitia dostupných atrakcií vodného sveta. Napriek zvažovaniu možných rizík deti zažili príjemné, trochu adrenalínové  chvíle pod neustálym pohľadom dobrovoľných strážcov – p. Bibiány Polákovej, Michala Farského, Radúza Laštíka a ďalších. Za vynikajúce správanie a rešpektovanie pokynov v príjemnej atmosfére deti schrumkali hranolky s džúsikom a pochutnali si na zmrzlinke.

  Veľmi sa tešíme, že deti a ich rodičia majú záujem pre konanie spoločného dobra, čo sa prejavuje aj na ich zberateľskej aktivite: papier 2121 kg, 568 kg tetrapack a plechovky, 42 kg batérií a 35 l spáleného oleja.

  Ďakujeme všetkým rodičom za podporu, deťom za usilovnosť a všetkým zainteresovaným za podporu.

  No najvďačnejšiou skupinou sú najmä deti. Výlet si užili vo všetkej spokojnosti a nadšení. Veľmi pekne ďakujeme Obecnému úradu v Oravskej Jasenici za ústretovosť a finančnú podporu tejto akcie.

 • „Naučme sa správne poskytnúť prvú pomoc“ ...

  Do galérie „Naučme sa správne poskytnúť prvú pomoc“ ... boli pridané fotografie.

  ...tak znelo zadanie pre žiakov 7. a 9. ročníka v piatok 21.6.2018. Problémom nesprávneho poskytnutia prvej pomoci môže byť strach či chýbajúce vedomosti.  Hovorí sa, že 11 minút vie rozhodnúť o živote či smrti. Jedenásť minút priemerne trvá záchrannej zdravotnej službe, kým príde na miesto určenia. Čas tesne po nehode či úraze je kľúčový pre záchranu života. Aby sme sa nespoliehali len na núdzové čísla, príchod záchranky a boli  pripravení poskytnúť prvú pomoc, požiadali sme pani Mgr. Moniku Ferancovú o možnosť praktických ukážok na resuscitačnej figuríne,  ktorá počítačom vyhodnocuje správnosť a účinnosť prvej pomoci.  Zvyšujú sa tým šance na prežitie a život bez trvalých následkov. Začiatočné obavy našich žiakov prevýšila ich snaha byť lepší ako spolužiak. Počítač totiž vyhodnocoval aj percentuálnu účinnosť poskytnutej prvej pomoci. Žiakom tak naskakovali čísla od 47 % až po rekordných 92 % a zároveň informácia – čo robili nesprávne. Ďakujeme pani Mgr. Monike Ferancovej za ochotu prísť medzi nás a obohatiť nás o praktické vedomosti a zručnosti, ktorými možno niekedy zachránime niekomu život. 

                                                                                                                        Anna Melišíková

 • Śkolský výlet 6. a 7. ročník

  Do galérie Śkolský výlet 6 ročník boli pridané fotografie.

  Školský výlet 6. a 7. ročník: Žrebčín Topoľčianky, Arborétum Mlyňany, Zubria zvernica

       

  Žiakov 6. a 7. ročníka čakal tento rok bohatý program počas školského výletu. Autobusom sme sa presunuli do Nitrianskeho kraja, okresu Zlaté Moravce.

        Prvou zastávkou bol Žrebčín v Topoľčiankach. Národný žrebčín, š.p. Topoľčianky svojim významom patrí medzi dôležité európske šľachtiteľské a chovateľské centrá ušľachtilých teplokrvných koní. Žrebčín bol založený v roku 1921. Chová sa tu 5 plemien. Zameriava sa na chov shagya – arabského, arabského plnokrvného, lipicanského, huculského a športového koňa. Počas jeho existencie sa v žrebčíne narodilo a odchovalo viac ako 8000 koní. V súčasnosti je počet jedincov v stáde cca 550 kusov. Centrom žrebčína je historická jazdiareň vybudovaná v roku 1910, ktorej prehliadku sme s pani sprievodkyňou absolvovali.  Mali sme možnosť vidieť asi 50 kusov koní, ktoré boli ustajnené v týchto priestoroch.

       Druhou zastávkou bolo Arborétum Tesárske Mlyňany. Má najbohatšiu a najcennejšiu zbierku cudzokrajných, najmä vždyzelených drevín na Slovensku. Rozsahom svojej unikátnej zbierky patrí k najväčším v strednej Európe. Arborétum sa nachádza medzi obcami Tesárske Mlyňany a Vieska nad Žitavou. Jeho rozloha je 67 ha a nachádza sa tu vyše 2 300 druhov rastlín z viacerých kútov našej planéty, najmä z východnej Ázie, Kórey a Severnej Ameriky. Arborétum bolo založené koncom 19. storočia milovníkom prírody Dr. Štefanom Ambrózy-Migazzim. Podarilo sa mu tu sústrediť cudzokrajné dreviny a aklimatizovať ich na naše podmienky. Arborétum v súčasnosti patrí Slovenskej akadémii vied. Dominantou areálu je romantický kaštieľ z roku 1894 s charakteristickou vežou. K najvzácnejším exemplárom patrí 35-metrový sekvojovec mamutí a zimokvet včasný, ktorý kvitne už v januári. Arborétum je jedinečným parkom v celosvetovom meradle, pretože takáto zbierka v obdobných klimatických podmienkach inde neexistuje.

       Treťou zastávkou bola Zubria zvernica. Obhospodarujú ju Lesy SR š.p. Odštepný závod Topoľčianky. Len na tomto mieste na Slovensku, v krásnych dubových lesoch máme možnosť na vlastné oči vidieť zubra európskeho – najväčšieho európskeho cicavca, „bratranca“ známejšieho amerického bizóna. Toto zviera bolo kedysi prirodzenou súčasťou európskych lesov. Dokonca ešte v devätnástom storočí ho bolo možné v prírode nájsť. O jeho výskyte aj na Slovensku svedčia niektoré miestne názvy: Zuberec, Zubrohlava, Zubrá a pod. V červenej knihe ohrozených druhov je hodnotený ako zachránený druh a celosvetovo patrí k prísne chráneným zvieratám. Dnes sa chová najmä v Poľsku, ale aj iných chovných staniciach v celej Európe. Zubria zvernica v Topoľčiankach bola založená v roku 1958. Jej poslaním bolo prispieť k záchrane zubra pred vyhynutím, pretože v čase jej vzniku žilo na celom svete iba 150 jedincov tohto druhu. Od vzniku zvernice v roku 1958 až do mája 2018 sa v Zubrej zvernici narodilo cca 220 zubrov. Podľa medzinárodnej dohody o chove zubra sú všetky zubry narodené na Slovensku pomenované menami, ktoré začínajú slabikou Si – napr. Sibirka, Sigmund, Sivko, Silan, Silvo atď. Zubry majú v rámci zvernice svoje obľúbené stanovištia, ktoré nie sú vždy prístupné ľudským očiam, ale v čase kŕmenia sa zdržujú pri kŕmnych zariadeniach a tu sme ich aj my mohli pozorovať.  Žiaci mali možnosť pozorovať nielen zvieratá ale aj hierarchiu v stáde. Školský výlet splnil naše očakávania.

                                                                                                            Anna Melišíková

 • Noc v škole

  Do galérie Noc v škole boli pridané fotografie.

  Noc v škole

       Noc má svoju moc a pokiaľ ju strávite na nezvyčajnom mieste pre tento čas, jej čarovná príchuť sa ešte znásobí. Na záver školského roka sme so žiakmi šiesteho ročníka takúto noc zažili. Sú výborný kolektív a takéto akcie ich ešte viac zbližujú. Žiaci prišli do školy o piatej poobede. V batožinách nechýbali obľúbené vankúšiky, medvedíky, či drobnosti, ktoré im mali spríjemniť čas strávený v škole, ale ani sladké dobroty, ktorými si zaženú hlad. Najskôr nás čakala opekačka v altánku za Krížovou cestou. Chlapci si pre nás pripravili aj malý kultúrny program v podobe parkúrovej choreografie. Špekačky či slaninky rozvoniavali, ohník horel a my sme si to vychutnávali. Dobre napapkaní sme sa ešte zastavili na kofolu a čakal nás športový večer. Hralo sa až o zotmenia a povzbudiť nás prišli aj bývalí žiaci. V telocvični nás potom čakala diskotéka. Po nej sa nikomu však nechcelo spať aj napriek neskorej hodine.  Hrali, zabávali a rozprávali sme sa ešte dlho po polnoci.....veď kto by už v škole spal? Ráno nás čakal deň voľna a my sme sa konečne mohli vyspať doma. Tešíme sa možno o rok. 

                                                                                                            Anna Melišíková

 • Oslava Dňa detí

  Do galérie Oslava Dňa detí boli pridané fotografie.

     Tohtoročný sviatok detí sme oslávili trochu netradične – výletom.

     Naše kroky smerovali do Oravskej Lesnej, kde sme v lone prekrásnej prírody absolvovali niekoľkokilometrovú jazdu plnú rozprávkových bytostí. Našim cieľom bola rozhľadňa na vrchole kopca Kohútik, z ktorej sme si mohli pozrieť okolitú nádhernú prírodu, preveriť si vedomosti z prírodovedy a vlastivedy.

     Sladkou bodkou bola výborná zmrzlina, ktorá nás osviežia na spiatočnej ceste. Už teraz sa tešíme na prekvapenie, ktorá nás čaká o rok.

 • Výlet do minulosti: Zahrajme sa ako kedysi

  Do galérie Zahrajme sa ako kedysi boli pridané fotografie.

  Kto by si  myslel, že školský výlet do školy bude „ totálna nuda „veľmi by sa mýlil. A predsa sme to zažili na vlastnej koži! Náš školský výlet totiž smeroval do skanzenu Zuberec . A práve tu sme navštívili školu našich babičiek a dedkov. Bola to veru úplne iná škola ako tá naša  dnešná! Neboli v nej počítače, kalkulačky, interaktívne tabule, ba ani tie naše dnešné lavice – boli tam len obyčajné drevené lavice, veľká tabuľa a prísny pán učiteľ s paličkou v ruke . Napriek tomu sa nám tam náramne páčilo! Zoznámili sme sa so životom , prácou i zábavou detí v minulosti a porovnali ho s tým dnešným. Po krátkom, ale zaujímavom vyučovaní sme sa rozišli objavovať tradičné remeselnícke dielne, kde nám ochotní a milí remeselníci ukázali rôzne techniky spracovania dreva, kovu, hliny, textilu a iných materiálov. Mnohé spracovateľské techniky sme si  aj sami vyskúšali a získali inšpiráciu pre vlastnú tvorbu. Plní dojmov a dobrej nálady sme sa opäť  vrátili  do našej reálnej doby.                                                     

 • Osvienčim

  Tak ako každý rok, tak aj teraz  sa žiaci 8. a 9. ročníka našej základnej školy zúčastnili koncoročného výletu v Osvienčime. Osvienčim je poľské štyridsaťtisícové okresné mesto v Malopoľskom vojvodstve, ktoré sa smutne preslávilo svojimi koncentračnými tábormi. Počas druhej svetovej vojny bolo mesto pričlenené k Nemeckej ríši a bol tu vybudovaný najprv koncentračný tábor Auschwitz I v areáli bývalých kasární a neskôr na druhej strane mesta rozsiahly vyhladzovací tábor Auschwitz II – Birkenau.

   „Tí, čo sa nepamätajú na minulosť, sú odsúdení na to, aby ju znova prežili. “   [ G.Santayana ]

   Práve týmto výrokom nás  privítala  sprievodkyňa , čím nám chcela naznačiť , že by sme nikdy nemali zabudnúť na to,  akých strašných vecí sme schopní sa dopustiť. Pri jej zaujímavom rozprávaní nám častokrát prešiel po chrbte mráz a tisli do očí slzy.  Viac ráz zaznela otázka: „ Ako mohli ubližovať tým najslabším a najzraniteľnejším , ako boli deti, ženy či starí ľudia? Ako sa mohli tomu všetkému prizerať?“

   Vstup do areálu je ovenčený nápisom : Arbeit macht frei - Práca oslobodzuje, po výpovediach ľudí, ktorí prežili a vrátili sa na toto miesto , by sme mohli tento výrok pozmeniť na Odpustenie oslobodzuje. Odpustiť, ale neznamená zabudnúť a myslím, že toto posolstvo sme si odnášali v našich srdciach domov. Bola to lekcia ľudskosti , ktorú by každý z nás aspoň raz za život mal absolvovať.

                                                                                                                             Katarína Kosmeľová

 • Beseda s účastníkom Slovenského národného povstania

  V utorok, 19. júna, si mali možnosť žiaci 9. ročníka vypočuť rozprávanie pána Jaroslava Prokopa - priameho účastníka Slovenského národného povstania. Prostredníctvom spomienok Pána Prokopa, ktorý mimochodom v tomto roku oslávi 94 narodeniny, sa žiaci dozvedeli mnoho nových informácií nielen o príprave povstania, ale aj o jeho priebehu. Pán Prokop akoby vyrozprával dôležitú časť svojho nie ľahkého života. Besedy sa zúčastnil aj pán Štefan Novák, ktorý poukázal na negatívne javy v našej spoločnosti akými sú napr.  extrémizmus. Štefan Novák je členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

 • Chytráčik

  V utorok  5. júna sa trinásť žiakov našej školy zúčastnilo matematicko-logickej súťaže CHYTRÁČIK pre žiakov 5. – 9. ročníka v Mútnom. Spolu so žiakmi z Mútneho, Oravského Veselého a Beňadova si overili svoje logické myslenie v 15 úlohách. Na ich vypracovanie  mali 120 minút. Medzi odmenenými boli:

  Emma Pavčová (6. ročník) – 3. miesto

  Mathias Kurťák (7. ročník) – 2. miesto

  Aneta Pavčová (8. ročník) – 3. miesto

  Všetkým úspešným žiakom gratulujeme.

 • Euráčik

  V stredu 23. mája sa konal 4. ročník matematickej súťaže EURÁČIK v Základnej škole s materskou školou v Oravskom Veselom. Ako tradične sa jej zúčastnili žiaci z troch základných škôl z obcí Oravské Veselé, Mútne a Oravská Jasenica. 69 žiakov 3. – 9. ročníka si malo možnosť preveriť svoje vedomosti v riešení rôznych úloh z oblasti finančnej gramotnosti. Žiaci našej školy boli veľmi úspešní a dosiahli nasledujúce umiestnenie:

    3. ročník      1. miesto     Hugo Brontvaj

                        2. miesto     Martin Čiernik

    4. ročník      1. miesto     Samuel Daniel Kosmeľ

    5. ročník      1. miesto     Martina Madleňáková

    7. ročník      1. miesto     Mathias Kurťák

                        2. miesto     Mikuláš Brontvaj

                        3. miesto     Timea Madleňáková

    8. ročník      1. miesto     Aneta Pavčová

    9. ročník      1. miesto     Soňa Vrábová

  Najvyšší počet bodov zo všetkých súťažiacich získal žiak 4. ročníka Samuel Daniel Kosmeľ, ktorý získal aj špeciálnu cenu FINANČNÍK 2018.

   

  Všetkým úspešným žiakom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Nemecký deň

  Do galérie Nemecký deň boli pridané fotografie.

  Dňa 31. 5. 2018 sa v našej škole uskutočnil  pre žiakov 2. stupňa   Deň nemeckého jazyka.  Ako  ústrednú  tému  v tomto  roku si  deviataci zvolili Berlín - jeho pamiatky, históriu, ale zamerali sa aj na kultúru a šport  tohto veľkomesta.  Prostredníctvom  prezentácie poukázali na ničivú silu 2. svetovej vojny,  na problémy rasizmu a xenofóbie.  Predstavili nám jedinečné   pamätihodnosti, ktoré môžeme nájsť iba tam. Niektorí   žiaci už mali možnosť navštíviť   Berlín, a tak  dopĺňali výklad svojimi zaujímavými  poznámkami.  A keďže naši žiaci veľmi radi súťažia, tak  na nich čakal aj kvíz , v ktorom si zmerali svoje sily. Dúfam, že si z tohto dňa odniesli množstvo nových vedomostí  a v neposlednom rade  sme podnietili ich  záujem  o spoznávanie nových kultúr.  Okrem  toho mali možnosť  pochutnať si na rôznych dobrotách, ktoré pre nich pripravili  naši deviataci.

   Týmto spôsobom by som chcela poďakovať   žiakom, rodičom , ale aj pedagógom našej školy, ktorí  akýmkoľvek spôsobom pomohli pri príprave či zabezpečovaní  jednotlivých podujatí a už teraz sa teším, čo nové  nám prinesie nový školský rok.

                                                                                                                                                               Katarína Kosmeľová

 • Medzinárodný deň detí

  Do galérie Medzinárodný deň detí boli pridané fotografie.

  V jedno krásne slnečné dopoludnie , presnejšie 1.6.2018, sa už tradične na našom futbalovom štadióne konalo športové podujatie pre žiakov druhého stupňa našej základnej školy. Program bol naozaj rôznorodý: deviataci si pre nich pripravili zaujímavé súťaže, ako napr. skákanie vo vreci, preťahovanie lanom, prekážkový beh či beh s loptičkou na lyžici . Kým jedna skupina súťažila,  druhej sa zatiaľ venovali tréneri z Bratislavy ,ktorí im ukázali, ako správne cvičiť s vlastnou váhou. Tréneri Ondrej a Lukáš už boli žiakom známi, pretože s nimi strávili spoločné chvíle vo work out academy v Tatrách . Keďže bolo poriadne horúco, žiakom dobre padlo občerstvenie v podobe chutnej zmrzliny a kofoly. Po krátkej prestávke čakal na dievčatá ešte turnaj v ringu a chlapci si zmerali svoje sily vo futbale . V ringu napriek silnej konkurencii zvíťazili žiačky 7. ročníka a vo futbale zvíťazilo družstvo pokladané zo žiakov pod vedením kapitána  Vladimíra Trabalíka . O výbornú hudbu a zábavu počas celého dňa sa postaral žiak deviateho ročníka Dušan Kubica. Na záver nechýbal bonus v podobe zábavnej hry, ktorú všetci dobre poznáme z  Vylomenín . Pri strhávaní obrusa zo stola najviac plechoviek zostalo Patrikovi Ferancovi z deviatej triedy . Dúfame ,že sa tento deň žiakom páčil a odchádzali domov s množstvom nezabudnuteľných zážitkov.

  Na záver by sme chceli poďakovať všetkým sponzorom, ale aj ostatným dobrodincom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri organizácii MDD v našej škole.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica
  029 64 Oravská Jasenica 141
 • Základná škola: 043/5525115
  Materská škola: 0907020618
  Mzdová učtáreň: 043/5524801
  Zariadenie školského stravovania: 0918489021

Fotogaléria