• Vízia školy:

   • Snaha o osobnostný, hodnotový a odborný rozvoj žiaka a dieťaťa

    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Poplatky

      Milí rodičia,

      z dôvodu súčasnej mimoriadnej situácie sa poplatok v MŠ a ŠKD upravuje na sumu 6,36 € na mesiac marec 2020. Zároveň sa upravuje aj poplatok za réžiu v ŠJ pre predškolákov a žiakov ZŠ na sumu 4,55 € na mesiac marec 2020 a pre deti 2 – 5 ročné na sumu 0,91 € na mesiac marec 2020.Prosíme tých rodičov, ktorí ešte neuhradili uvedenú sumu za mesiac marec, aby ju uhradili do konca týždňa, t. j. 3. apríla 2020.Oznamujeme tým rodičom, ktorí už uhradili poplatky v pôvodnej hodnote, že preplatok, ktorý vznikol znížením poplatku v tomto období, sa bude započítavať do nasledujúcich platieb, príp. na písomnú žiadosť rodiča zaslanú na adresu beatagerekova@gmail.com bude vrátený.Ďakujeme za pochopenie.

     • Drevorezba

      Aj počas tohto ťažšieho obdobia sa našlo dieťa, ktoré vníma tieto udalosti pod rúškom pôstneho obdobia. Emka Brontvajová vyrezala do dreva tretie zastavenie krížovej cesty, aby nám tým ukázala, že nie sme sami...... . Ďakujeme Emka za Tvoje vnímavé srdiečko.

      Do galérie Drevorezba boli pridané fotografie.

     • Poplatky

      Milí rodičia,

      z dôvodu súčasnej mimoriadnej situácie sa poplatok v MŠ a ŠKD upravuje na sumu 6,36 € na mesiac marec 2020. Zároveň sa upravuje aj poplatok za réžiu v ŠJ pre predškolákov a žiakov ZŠ na sumu 4,55 € na mesiac marec 2020 a pre deti 2 – 5 ročné na sumu 0,91 € na mesiac marec 2020.

      Prosíme tých rodičov, ktorí ešte neuhradili uvedenú sumu za mesiac marec, aby ju uhradili do konca týždňa, t. j. 3. apríla 2020.

     • Rozhodnutie ministra školstva o ďalšom postupe vyučovania a prijímania detí a žiakov

      Rozhodnutie ministra školstva o ďalšom postupe vyučovania a prijímania detí a žiakov

      Na základe vydaného Rozhodnutia č. Číslo: 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26. marca 2020

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

     • Pokyny k prerušeniu vyučovania marec 2020

      Milí rodičia,

      na základe usmernenia MŠ SR sa prerušuje vyučovanie v Základnej a Materskej škole v Oravskej Jasenici zatiaľ na obdobie od 16. do 27. marca 2020 vrátane.

      Počas tohto obdobia budú Vaše deti pracovať doma podľa pokynov svojich učiteľov.

      Všetky deti prinesú zo školy domov svoje osobné veci – prezuvky, úbor na TŠV, uterák, pyžamko v MŠ a pod. Prosím rodičov, ktorých deti neboli v piatok 13. 3. 2020 prítomné na vyučovaní a spolužiaci im tieto veci neprinesú domov, aby im prišli prevziať ich osobné veci. Budú uložené v šatni a vo vestibule ZŠ a MŠ. Všetky priestory školy sa budú dezinfikovať.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 6. 4. 2020
  • Fotogaléria

   • Drevorezba
   • Zberný kútik
   • Karneval
   • Divadelné predstavenie v Žiline
   • Šaliansky Maťko
   • Deň Valentína
   • Návšteva okresného súdu v Námestove
   • Vianočné trhy
   • Talentárium 2019
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica
   • skoj@post.sk
   • Základná škola: 043/5525115 Materská škola: 0907020618 Mzdová učtáreň: 043/5524801 Zariadenie školského stravovania: 0911993966
   • 029 64 Oravská Jasenica 141 PROFIL ŠKOLY AKO VEREJNÉHO OBSTARAVATEĽA PRE UVEREJNENIE NA WEBOVOM SÍDLE ŠKOLY V súlade s ustanoveniami §7 odsek 1 písmeno b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Základná škola s MŠ M. Hamuljaka Oravská Jasenica 141 verejným obstarávateľom. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Sídlo: Oravská Jasenica 141, 029 64 Oravská Jasenica IČO: 378 10 308 DIČ: 202 164 67 59 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. IBAN: SK24 5600 0000 0040 4086 3001 Štatutárny zástupca: Ing. Marcela Prielomková telefónne číslo: 043 552 51 15 email. skoj@post.sk kontaktná osoba: Marcela Prielomková
 • Fotogaléria

  • Drevorezba
  • Zberný kútik
  • Karneval
  • Divadelné predstavenie v Žiline
  • Šaliansky Maťko
  • Deň Valentína
  • Návšteva okresného súdu v Námestove
  • Vianočné trhy
  • Talentárium 2019
  • Krojovaná koleda
  • Návšteva v MŠ
  • Stolný tenis