• Zoznam fotoalbumov

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica
   • skoj@post.sk
   • Základná škola: 043/5525115 Materská škola: 0907020618 Mzdová učtáreň: 043/5524801 Zariadenie školského stravovania: 0911993966
   • 029 64 Oravská Jasenica 141 PROFIL ŠKOLY AKO VEREJNÉHO OBSTARAVATEĽA PRE UVEREJNENIE NA WEBOVOM SÍDLE ŠKOLY V súlade s ustanoveniami §7 odsek 1 písmeno b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Základná škola s MŠ M. Hamuljaka Oravská Jasenica 141 verejným obstarávateľom. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Sídlo: Oravská Jasenica 141, 029 64 Oravská Jasenica IČO: 378 10 308 DIČ: 202 164 67 59 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. IBAN: SK24 5600 0000 0040 4086 3001 Štatutárny zástupca: Ing. Marcela Prielomková telefónne číslo: 043 552 51 15 email. skoj@post.sk kontaktná osoba: Marcela Prielomková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje