Navigácia

Inklúzia

Asistent učiteľa

www.esf.gov.sk

www.minedu.gov.sk

Škola pre všetkých

V priebehu rokov  2017 - 2020 bude na našej škole prebiehať projekt s názvom Škola pre všetkých, ktorý je spolufunancovaný z  prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja a so spoluúčasťou Obecného úradu Oravská Jasenica. 

Projekt je zameraný na zlepšenie podmienok vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí sa vzdelávajú v bežnej triede základnej školy.

 Jeho cieľom je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov aj pomocou činnosti vykonávaných asistentom učiteľa. Asistent učiteľa bude so žiakmi pracovať individuálne priamo na vyučovacej hodine v triede spoločne s ostatnými žiakmi, rešpektovať odporúčania CPPPaP alebo CŠPP, podporovať ich oslabené výkony a tým skvalitňovať ich možnosť výchovy a vzdelávania. Asistent učiteľa sa tak bude podieľať na vytváraní rovnosti príležitosti vo výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením, prekonávať bariéry, ktoré plynú so zdravotného znevýhodnenia žiakov.

Miesto realizácie bude Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica 141.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica
    029 64 Oravská Jasenica 141
  • Základná škola: 043/5525115
    Materská škola: 0907020618
    Mzdová učtáreň: 043/5524801
    Zariadenie školského stravovania: 0918489021

Fotogaléria