Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica 141
Adresa školy029 64 Oravská Jasenica 141
Telefón043/5525115
E-mailskoj@post.sk
WWW stránkazsoravskajasenica.edupage.org
ZriaďovateľObec Oravská Jasenica

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľIng. Prielomková Marcela0435525115 prielomkova@centrum.sk
ZRŠIng. Ivan Žofaj0435525115 zofaj.ivan@gmail.com
ZRŠMgr. Tatiana Farská0435525112 tatiana.farska@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Margaréta Koptová0915617152
pedagogickí zamestnanciMgr. Anna Melišíková0915824286
 Daniela Michalčíková 
   
ostatní zamestnanciMgr. Beáta Gereková0911993966
   
zástupcovia rodičovMgr. Denisa Beňušová0907427001
 Ing. Alena Surovjaková0918489526
 Paeddr. Sylvia Nečasová0905410904
   
zástupca zriaďovateľaJulius Zanovit 
iníMarcel Farský0907823686
 Iveta Kušnierová0908093656
 Adriána Kapráliková0907304650

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ primárne vzdelávanieMgr. Alena Turčekovápredmety 1. stupňa 
PK prírodovedných predmetovMgr. Anna MelišíkováMAT, FYZ, CHE, BIO, GEO, SEE, THD 
PK humanitných predmetovMgr. Marcela ŽofajováSJL, DEJ, OBN, VAP 
PK cudzích jazykovMgr. Katarína KosmeľováANJ, NEJ, RUJ 
MZ predprimárne vzdelávanieMgr. Patrícia Brontvajovávzdelávacie oblasti 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: Základná škola 222 žiakov Materská škola 66 žiakov

Počet tried: ZŠ 12 MŠ 3

Podrobnejšie informácie:

Ročník:predprimárne vzdelávanie1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried312212111112
počet žiakov66163327223027262417222
z toho ŠVVP2 1 3227 1 16
z toho v ŠKD06128       
odložená školská dochádzak 1          

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: súčet 15/ 9 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: súčet 16 / 9 dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 1/ 0 dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2017

18 žiakov

Zapísaní žiaci MŠ, ktorí boli prijatí k 2. 9. 2017

22 detí

Ukončenie predprimárneho vzdelávania k 30. 6. 2017

19 detí

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov983027262417222

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení1 3121   
prijatí1 3121   
% úspešnosti100 100100100   

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJANJ1AJBIODEJDRAETIFYZGEGHUVCHEIFVINFJAPMAT
I.A              1,06
II.A              1,21
II.B              1,14
III.A 1,36            1,36
III.B 1,62            1,31
IV. 1,55            1,77
V.A 1,67 1,531,47   1,731  1 1,93
V.B 2,07 1,331,27   1,61,07  1 1,93
VI. 2,3 2,071,89  22,561,15  1,63 2,59
VII. 2,27 2,042,19  1,922,1911,81 1,69 2,58
VIII. 2,29 2,252,29  2,382,08 2,38 2 2,71
IX. 2,53 1,762,41  2,472,29 2,29 2 2,71

TriedaNBVNBVNEJNEJ2NJ1NJOBNOBVPVCPRIPDAPVORGVRUJSJL
I.A           1  1,06
II.A           1,16  1,21
II.B           1,07  1,36
III.A          1   1,57
III.B          1,15   1,54
IV.          1,5   1,91
V.A 1,07          1,47 1,87
V.B 1,13          1,33 1,8
VI. 1,04    1,52       2,67
VII. 1 2,17  1,42     1,772,642,62
VIII. 1 2,75        1,71 2,75
IX. 1 2,82  2,06       3

TriedaSPRSEETEHTHDTSVTEVVAPVLAVUMVYVZEM
I.A1          
II.A1          
II.B1          
III.A1      1,14   
III.B1      1,15   
IV.1,05      1,41   
V.A1  11    1 
V.B1  11    1 
VI.11 11    1 
VII.1,081 11    1 
VIII.11 11,08   1  
IX.1  11 1    

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.A161600
II.A191900
II.B141400
III.A141400
III.B131300
IV.222200
V.A151500
V.B151500
VI.272700
VII.262600
VIII.242400
IX.171700

Dochádzka žiakov

Dochádzka detí do MŠ 2016/2017:

trieda Počet žiakov / percento plnenia dochádzky / choré deti - priemer/mesiac / Dochádzka - priemer/mesiac

1.trieda 25 / 84,64 / 8,90 / 22,00

2.trieda 22 / 79,55 / 14,60 / 19,00

3.trieda 20 / 73,91 / 16,38 / 14,40


TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A1665140,6965140,6900,00
II.A1969936,7969936,7900,00
II.B1481958,5081958,5000,00
III.A1457741,2157741,2100,00
III.B1352540,3852540,3800,00
IV.2299545,2399545,2300,00
V.A1581454,2781454,2700,00
V.B1553535,6753535,6700,00
VI.27163360,48163360,4800,00
VII.26113843,77113843,7700,00
VIII.24161167,13161067,0810,04
IX.17125673,88125673,8800,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Úspešnosť v SR
Testovanie 5 -SJL3065,463,1
Testovanie 5 - MAT3066,962,3
Testovanie 9 - SJL1759,561,2
Testovanie 9 - MAT1752,156,4

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku12212111112
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
1. trieda1251
2. trieda1221
3. trieda1200
Nultého ročníka000
Prvého ročníka1160
Bežných tried1120616
Špeciálnych tried000
Pre nadaných000
Spolu1222216

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP208258
DPP2020
Znížený úväzok3333
ZPS0101
Na dohodu4141

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov02323
vychovávateľov011
asistentov učiteľa011

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
6. AFyzika2
7. AFyzika1
8. AFyzika2
9. AFyzika1
7. AOBN1
6. AOBN1
9. AOBN1
6. ATHD1
7. ATHD0,5
8. ATHD0,5
9. ATHD0,5
7. ARUJ2
7. AHUV1
6. ATSV2
7.ATSV2
8. A dievčatáTSV2
9. A dievčatáTSV2
9. AMAT5

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška124
2.kvalifikačná skúška41
štúdium školského manažmentu40
špecializačné inovačné štúdium20
špecializačné kvalifikačné40
postgraduálne10
doplňujúce pedagogické20
vysokoškolské pedagogické - bakalárske20
úplné vysokoškolské pedagogické180
vysokoškolské nepedagogické20

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovregionálne kolookr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Olympiáda zo SJL1 4. miesto   
Žiacka vianočná latka 22. , 3. miesto    
Olympiáda v ANJ2 7., 8. miesto   
Matematická olympiáda1 2. miesto   
Stolný tenis4 3. miesto   
Geografická olympiáda1 1. miesto2. miesto8. miesto 
Dejepisná olympiáda1 17.-18. miesto   
Biologická olympiáda C2 8., 10. miesto   
Pytagoriáda3 3.- 4.,6. miesto   
Biologická olympiáda D2 1., 2. miesto   
Gorazdovo výtvarné Námestovo2    1. miesto
Euráčik143x1. m, 3x2. m, 3x3 .m    
Matematický klokan46   12 x úspešný riešiteľ 
Chytráčik102x1.m,1x3. m    
Svätoplukovokráľovstvo ožíva2   čestné uznanie 
Indické bájky očami detí3   1., 2. miesto 
Bird´s life7   1. miesto 
Detská športová olympiáda4     
Matematická olympiáda2     
Štrngalky - prehliadka ľudových piesní2     

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Realizované aktivity v 1. polroku šk. roka 2016/2017

1. Prírodovedná exkurzia Babia Hora - 8. - 9. ročník

2. Prírodovedná exkurzia - Magurka - 6. - 7. ročník

3. Geografická exkurzia - Oravská Lesná Tanečník - 5. ročník + predškoláci MŠ

4. Euroscola

5. Autobus očami detí - výtvarná súťaž - 5. B, 2. A, 3. B

6. Najkrajšia protidrogová nástenka - 7. ročník

7. Anglické divadlo v B. Bystrici - 7. - 9. ročník

8. Exkurzia z náboženstva - ružencová záhrada Ludzmierz

9. Sv. Martin a jeho svetielko

10. Cosmos - výstava Incheba Bratislava + vianočné trhy Viedeň

11. Beseda s chlapcami z komunity Kráľová pri Senci - závislosti

12. Mesiac k úcty starším - program

13. Divadelné predstavenie Žilina Perinbaba - 1. - 4. ročník

14. Skrášľovanie okolia - vysádzanie rastlín, bylín, stromov

15. Majstrovstvá okresu v malom futbale obvodné kolo - postup 2. miesto okres

16. Majstrovstvá okresu stolný tenis - postup + 3. miesto okres

17. Hovorme o jedle - týždeň zdravia - 1. miesto

18. Talentárium v cudzom jazyku

19. Olympiáda v slovenskom jazyku - 4. miesto na okrese

20. Olympiáda v Anglickom jazyku - 7. miesto z 18 kategória 7.-9., 8. miesto zo 14 kategória 5.-6.

21. Matematická olympiáda - 9. ročník 2. miesto na okrese

22. I - Bobor

23. Šarkaniáda

24. Návrat k Vianočným tradíciám - Tvorivé dielne

25. Šalianský Maťko - prednes povestí

26. Sv. Mikuláša - filmové predstavenie v Dome kultúry Námestovo

27. Žiacka vianočná latka - 2. miesto Tamarka Pekarčíková, 3. miesto - Alicka Gracíková

28. Odborná exkurzia z Fyziky - technické múzeum

29. Vrchnakománia - zber plastových uzáverov fliaš - pokračuje.

30. Zhotovovanie vtáčích búdok - prikrmovanie vtáctva - pokračuje

31. Spolupráca s CPPPaP - skupinové aktivity

32. Integrácia - koncert Poprad

Realizované aktivity v 2. polroku šk. roka 2016/201

0. Biologická olympiáda - kategória C, D

1. Stolný tenis

2. Geografická olympiáda

3. Matematická pytagoriáda

4. Matematický Klokan

5. Karneval

6. Vedomostné súťaže regionálne - Euráčik (Or, Veselé), Chytráčik (Mutné)

7. Slávik - účasť

8. Stretnutie s Perinbanou - 1. st

9. Biatlon 3+

10. Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

11. Lyžiarsky výcvik - Orava snov Oravská Lesná - 7. ročník

12. Plavecký výcvik - 3. a 4. ročník

13. Zápis do 1. ročníka

14. Deň matiek

15. Deň detí

16. Deň otcov

17. Leonardo 2017

18. Úprava a čistenie okolia

19. Generácia XYZ - výchovný koncert

20. Čistenie okolia, Deň Zeme

21. Týždeň finančnej gramotnosti

22. Divadelné predstavenie vo Zvolene

23. Chránené živočíchy na Orave - beseda

24. Marec - mesiac knihy - súťaž

25. Návšteva obecného úradu - tretí ročník

26. vedomostná súťaž Všetkovedko

27. Kúzelná fyzika

28. Školské výlety - 5. A - 2 dni chata, 5. B + 6. r - Kremnica., 7. r. - Pieniny, 8. a 9. r. - Košice, 1. a 2. ročník - Oravský hrad, 3. r - Zuberec, 4. ročník - Demänovská jaskyňa Slobody - v rámci Školy v prírode

29. Škola v prírode - 4. ročník - Demänovská Dolina

30. Účelové cvičenia, Didaktické hry

31. NOc v škole - 1. stupeň, 5. ročník

32. Beseda s p. Laučekom - čitateľská gramótnosť

33. Anglický deň

34. Nemecký deň

35. Ruský deň

36. Trinásta komnata - výchovný problém

37. Spolupráca s dopravnou políciou a poisťovňou Generali: „Jablko - citrón“

38. Súťaž „Mladý zdravotník“

39. Beseda na tému závislostí - p. Daubner

40. Novodobé formy ohrozenia detí a mladistvých - účasť na konferenií CPPPaP Námestovo

41. Beseda s p. poslancom NR SR Igorom Janckulíkom

42. Knižnica a tlačiareň Kubík - exkurzia

43. Bankomat nápadov, Moja prvá pokladnička - celoslovenské kolo

Do konca školského roku prebiehala súťaž o najlepšiu triedu, kde sa vyhodnocovala dochádzka, prospech, účasť a umiestnenie v mimoškolských aktivitách a iné mimoriadne aktivity. Naj triedou sa stala IX. A, ktorá získala svoje prvenstvo najmä umiestnením najlepších žiakov v okresných i krajských kolách.

Plavecký výcvik - apríl 2017

Plavecký výcvik sa uskutočnil pre žiakov 3. a 4. ročníka v rozsahu 1 týždeň - 2 hodiny denne. 27 tretiakov sa oboznámilo so základmi plávania, ktoré boli založené predovšetkým na odbúraní strachu z vody. Učili sa skočiť do vody, vynoriť sa, ľahnúť na vodu a splývaním zdolať určený úsek. 22 štvrtákov zdokonaľovalo plavecký štýl - prsia a kraul. Veľké poďakovanie patrí Obecnému úradu v Oravskej Jasenici a ZRPŠ, ktorí značnou sumou zmiernili finančné náklady rodičov.

Pri organizovaní plaveckého výcviku škola spolupracovala s plavárňou a školenými inštruktormi plávania v Dolnom Kubíne. Cena bola 34,- € /žiak, príspevok obce na mimoškolskú aktivitu je 12,50,- €/žiaka, ZRPŠ prispelo 5,- € rodič dopláca 16,50,- €/žiaka.

Lyžiarsky výcvik - február 2017

Lyžiarský výcvik sa uskutočnil od 06. - 10. februára 2017 v Orava snov Oravská Lesná pre žiakov 7. ročníka. Forma lyžiarskeho kurzu bola zvolená ako pobytová vzhľadom k vzájomnej dohode s rodičmi žiakov a finančnému príspevku MŠ SR. Všetci žiaci zvládli základy lyžovania a prežili zaujímavý pobyt. Skúsenejší lyžiari sa zdokonalili v technike, mali možnosť zvládnuť aj náročnejší terén aj za nepriaznivého počasia. Vo večerných hodinách po oddychu mali žiaci možnosť realizovať bežecké lyžovanie, korčuľovanie, plávanie, aerobic alebo aktívny pohyb v telocvični. Určite prínosom je aj utuženie kolektívu a spoznávanie sa aj v iných situáciách ako bežne v škole.

Škola v prírode - jún 2017

Žiaci 4. ročníka sa zúčastnili v termíne od 19. do 23. júna 2017 pobytu Školy v prírode v Demänovskej Doline, hotel SKI. 22 žiakov tak prežilo zaujímavý týždeň, plný dobrodružstva a zážitkov v lone prekrásnej Nízkotatranskej prírody. Po zvládnutých povinných vyučovacích hodinách sa deti rozbehli po turistických chodníčkoch a zdolávali úlohy pripravené animátormi. V rámci pobytu deti absolvovali Múzeum Lliptovskej dediny v Pribyline a Demänovskú jaskyňu Slobody. Finančný príspevok z MŠ SR 100,- nepostačoval pokryť všetky náklady, ktoré boli poskytnuté na základe zmluvy o poskytnutí služieb. Z tohto dôvodu rodičia ešte prispievali sumou 30,- € vrátane dopravy a poistenia. Tento pobyt významne prispel k utuženiu kolektívu prežitím spoločných nezabudnuteľných chvíľ.

Aktivity v MŠ - šk. rok 2,016/2017

1. Tanečník - lesná železnica Or. Lesná

2. Simsalala - zábavný program pre deti

3. Dedkovi a babke z lásky - vystúpenie detí pre dôchodcov

4. Súťaž o najkrajšieho šarkana - súťaž v spolupráci s rodičmi, prezentácia obchodný dom Klinec Námestovo

5. Letom svetom - spolupráca na spoločnom projekte MŠ Brno

6. Posedenie s Mikulášom

7. Ľudové remeslá

8. Vianočná besiedka

9. Návšteva knižnice

10. Divadelné predstavenie pre deti

11. Návšteva detí predškolského veku v 1. ročníku ZŠ

12. Zápis do 1. ročníka

13. Deň matiek

14. MDD

15. Návšteva hasičskej stanice

16. Rozlúčka predškolákov

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

- Zdravé ovocie - aj v MŠ

- Petit pres

- Erasmus plus KA1 - vzdelávanie zamestnancov v školstve - 14 995,- € (2017 - 2019) - mobility pre ôsmich učiteľov

- Erasmus plus KA2 - školské partnerstvá (2016 - 2018)

V rámci projektu boli tento školský rok zrealizované mobility:

Litva - september 2016

Rakúsko - december 2016

Nemecko - marec 2017

B) Krátkodobé

- Raiffaisen banka - vzdelávanie - realizácia schváleného projektu ku koncu predchádzajúceho školského roka

- Hovorme o jedle - 1. cena na celoslovenskej pôsobnosti 330,- €

- „K“ nejen jako kráva ( „K“ nielen ako krava) - v poradí tretí projekt s českou Základnou a praktickou školou v Havlíčkovom Brode. Projekt je zameraný na písmeno „K“. - cez portál eTwinning

- Projekt medzinárodnej spolupráce Prekvapenie z balíčku alebo Poznávame svet - najstaršie detí zo 6. materskej školy v Plzni - cez portál eTwinning

V MŠ projekt so školou v ČR a Ukrajine - Letom svetom

C) V školskom roku 2016/2017 boli školou vypracované projekty:

- Nadácia pre deti Slovenska „Kam za športom“- neschválené

- V základnej škole úspešnejší - 62 280,- 2 asistenti na tri roky

- Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2017 - 15 000,- - neschválené

- Enviroprojekt 2017 - 500,- - schválené

- Zdravie a bezpečnosť v školách 2017 - 1700,-

- Obnova špeciálnych odborných učební - cez obecný úrad

- Podpora športu na školách - cez obecný úrad

- Europská značka pre jazyky 2017 - inovačné projekty v oblasti jazykového vzdelávania

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 03. - 04. 12. 2013

Druh inšpekcie: tématická inšpekcia

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Budova školy je tehlová so sedlovou strechou. Tvoria ju dve poschodia. V školskom roku2009/2010 bola budova rekonštruovaná. Opravila sa zatekajúca strecha, vymenili sa okná, budova sa zateplila a v podkroví sa vybudovali nové učebne - dve kmeňové klasické triedy, jazyková učebňa, počítačová učebňa, žiacka kuchynka, dielne a štyri kabinety.

Na prvom poschodí sa nachádza 9 klasických tried, pohybové štúdio, malá učebňa jazykov, školský klub detí, kabinet výtvarnej výchovy, školská jedáleň, sociálne zariadenie a priestranné chodby. Každá trieda má interaktívny dataprojektor, resp. interaktívnu tabuľu. Školský klub bol v priebehu roka 2017 zväčšený a nové priestory.

Na prízemí s hlavným vstupom sa nachádza kabinet a učebňa fyziky, chémie a biológie, ktorá bola zrekonštruovaná v roku 2012. Táto učebňa je zároveň vybavená 24 notebookmi, ktoré sa využívajú aj na e - Testovania. Nachádzajú sa tu aj učebne informatiky, šatne pre žiakov, zborovňa, kancelárie pre účtovníčku a priestory pre nepedagogických pracovníkov školy. Spoločenskú miestnosť škola nemá. Na tento účel využívame kultúrny dom alebo chodbu na prvom poschodí. Na prízemí bola upravená ďalšia jazyková učebňa, ktorá slúži žiakom ako televízna miestonsť.

Učebňa výpočtovej techniky na prízemí sa v priebehu školského roku obnovila 7 počítačmi a v učebňi informatiky v podkroví bol vymenený dataprojektorový systém.

V podkroví sú umiestnené dve kmeňové triedy pre najmenších žiakov, jazyková učebňa, učebňa informatiky, školská knižnica, registratúrne stredisko, školská kuchynka a sklad učebníc.

Pre zabezpečenie výchovno - vzdelávacieho procesu predmetu technika je zriadená odborná učebňa s potrebným náradím a materiálom.

Sociálne zariadenia sa nachádzajú na každom poschodí. Sociálne zariadenia v starej časti budovy boli v marci 2012 rekonštruované. Súčasťou telovýchovných priestorov je aj kabinet a ihriská v okolí školy. V rámci dobrej spolupráce s obecným úradom pre potreby školy môžeme využívať kultúrny dom a ihriska s umelou trávou v športovom areáli obce. Je potrebné do budúcnosti pracovať na vybudovaní telocvične a opravu multifunkčného ihriska v exteriéri školy.

V školskom roku 2016/2017 sa opäť žiaci počas vyučovacích hodín Techniky a Sveta práce zapájali pod vedením svojich učiteľov do skrášľovania svojho okolia vybudovaním Rozália a vtáčej oázy, čím nadviazali na minuloročný projekt Ovocný sad.

Všetky triedy sú zariadené školským nábytkom, ktorý bol vymenený za nový, moderný. Podobne dopĺňame kabinetné zbierky, pomôcky, učebnice a knihy. Využívame na to rôzne zdroje, aby sme urýchlili modernizáciu našej školy. Naša škola má vlastnú školskú jedáleň. Počas prázdnin sa bude zväčšovať priestor školskej jedálne odstránením priečky, vymaľovaním a úpravou priestoru. Zväčšenie týchto priestorov sa javí ako nevyhnutná záležitosť, pretože plynulosť stravovania stravníkov je v súčasnosti podstatne obmedzená.

Počas školského roka sa dopĺňa knižničný fond do školskej knižnice, čím sa zatraktívňuje ponuka čitateľských titulov v slovenskom i cudzom jazyku.

V šk. roku 2016/2017 boli zakúpené:

• učebné pomôcky - mapy pre biológiu, fyziku, geografiu, matematiku, vlastivedu, prírodovedu, cudzie jazyky, výukové softvéry a prístupové licencie do portálov zborovňa a datakabinet

• didaktické a softvérové vybavenie pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

• bedmintonová výstroj pre žiakov, pomôcky na telesnú výchovu - ringo

• účastnícky poplatok pre realizáciu športu Kinball, najmä pre dievčatá, v pláne sú školenia pedagógov

• hračky a pomôcky do ŠKD.

• dataprojektory + počítače do tried v podkroví,

- na chodbbe na prvom poschodí boli umiestnené presklené skrinky, ktoré slúžia niele ako odkladací priestor, ale aj na prezentáciu školy.

- žalúzie do tried z východnej strany

- obecný úrad zakúpil pre deti MŠ hracie prvky v exteriéri školy

V MŠ: didaktické pomôcky a výučbový materiál

Počas prázdnin sa plánuje maľovanie triedy 4. roč. a zborovne, schodišťa a bežné opravy.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov - uvedené v správe o hospodárení školy

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť - nerealizované

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít - uvedené v správe o hospodárení školy. Všetky prostriedky boli použité na realizáciu krúžkovej činnosti - 11 krúžkov

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít - uvedené v správe o hospodárení školy

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov - uvedené v správe o hospodárení školy

...

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Úlohy podrobne rozpracované v pláne školy sa nám darilo priebežne plniť. Zamerali sme sa najmä na získanie trvalých vedomostí žiakov prostredníctvom moderných foriem práce a zážitkovým učením. Uvedomujeme si, že tvrdenia "počujem a zabudnem, vidím a zapamätám si, zažijem a budem ovládať" majú svoje opodstatnenie v pedagogickej praxi.

Dôraz sme kládli na zapájanie detí a žiakov do rôznych aktivít, súťaží a olympiád.

Prioritou bolo pre nás vytvorenie školských vzdelávacích programov zameraných na vyučovanie cudzích jazykov a všeobecné zameranie v ISCED I a ISCED II, v MŠ prebiehal výchovno - vzdelávací proces podľa ŠkVP pre predprimárne vzdelávanie.

V rámci skvalitňovania vyučovacieho procesu IKT sme obnovili učebne informatiky novou technikou. Doplnili sme nové didaktické pomôcky pre prírodovedné aj humanitnitné predmety, najmä pre predmet Telesná a športová výchova, predlžili platnosť licencií jednotlivých softvérov a e - portálov. Taktiež sme doplnili učebné pomôcky do kabinetov. Ochotný sponzor daroval zamestnancom školy kávovar.

Vplyvom nedostatotočných kapacitných možností školskej jedálne sa premiestnila učebňa ŠKD, pričom sa rozšírili jej priestory. Zároveň došlo k vybudovaniu priestorov pre technických zamestnancov školy a zrekonštruovali sa priestory pre administratívu. Priestory školskej jedálne sa budú zväčšovať na základe spolupráce s obecným úradom počas letných prázdnin. Do piatich tried z východnej strany sa zabezpečili žalúzie.

Vzhľadom k narastajúcim výchovným problémom sa v plnej miere využíva nainštalovanýl kamerový systém do šatní a v exteriéri školy.

Exteriér školy sa upravil zeleňou, vybudovaním vtáčej oázy a rozária sa nadviazala činnosť na minuloročné enviromentálne projekty, najmä na vybudovanie ovocného sadu. Všetky práce boli realizované žiakmi školy pod vedením svojich učiteľov a s pomocou školníka školy. Úspešne sa podarili sprevádzkovať aj vyvyšené záhony, ktoré sa obohospodárujú najmä na hodinách prírodovedy, prvouky, techniky, či sveta práce.

Urobila sa kompletná revízia elektrického zariadenia, elektrických spotrebičov a hromozvodov, telocvičného zariadenia a hracích a športových plôch. Pre materskú školu a školský klub detí boli zakúpené obecným úradom hracie prvky v exteriéri školy.

Do materskej školy sa obstarala posteľná bielizeň, uteráky a didaktické pomôcky a ochotný sponzor daroval umývačku riadu.

Do školskej jedálne sa doplnil potrebný inventár.

Kabinet telesnej výchovy bol doplnený o bedmintonovú výstroj, ringo zostavu a megafón.

Činnosti spojené s realizáciou medzinárodného projektu Erasmus plus KA2 bežia podľa stanoveného harmonogramu a škola sa pripravuje na septembrové stretnutie všetkých partnerských krajín na Slovensku.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

• Slabou stránkou školy je:

- stabilizácia učiteľov cudzích jazykov

- nedostatočná spolupráca učiteľov anglického jazyka na druhom stupni

- zastaralá kotolňa

- nedostatok priestorov v ZŠ, MŠ

- chýbajúca telocvičňa a atletický športový areál

• Silnou stránkou školy je:

- práca so žiakmi v mimoškolskej činnosti

- silná spolupráca učiteľského zboru

- realizácia mimoškolských podujatí

- spolupráca s ďalšími organizáciami v obci a regióne

- spolupráca v medzinárodných projektoch

- spolupráca s rodičovskou verejnosťou

• Príležitosti školy signalizujú:

- dobré uplatnenie našich absolventov na stredných školách

- dobrú a funkčnú spoluprácu so zriaďovateľom, pedagogicko-psychologickou poradňou,

- rozširovanie technického vybavenia školy a modernizáciu vyučovacieho procesu prostredníctvom mimorozpočtových dotácií

• Prekážky v rozvoji školy sú:

- menej finančných prostriedkov na obnovu a sústavnú modernizáciu školy

- nedostatočné možnosti na adekvátne odmeňovanie učiteľov za ich prácu a postavenie učiteľa

v spoločnosti.

Návrh opatrení:

- zvýšiť spoluprácu učiteľov anglického jazyka cez spoločné stretnutia v rámci PK CJ

- vypracovať projekt na získanie financií pre vybudovanie fitnes štúdia pre realizáciu TŠV na druhom stupni

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Všetci žiaci prihlásení na gymnáziá, stredné odborné školy a stredné odborné učilištia boli prijatí a pokračujú v štúdiu na daných školách. Mnoho našich absolventov študuje na vysokých školách rôzneho typu.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Činnosť školy sa riadi rozvrhom hodín, ktorý zodpovedá podľa možnosti psychohygienickým požiadavkám. Odpočinok žiakov a učiteľov je zabezpečený presne stanovenými prestávkami.

Triedy sú svetlé, vetrateľné, teplé - centrálne vykurovanie, vykurovacie telesa s termostatickými hlavicami - s umývadlami. Čistotu zabezpečujú upratovačky. Školský žiacky nábytok zodpovedá veľkosťou veku žiakov a vyhovuje platným normám.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Badminton12 Mgr. Katarína Katrenčíková
Cvičenia zo slovenského jazyka a matematiky10 Mgr. Eva Krišová
E-twinning-anglický jazyk -710 Mgr. Marcela Žofajová
E-twinning-anglický jazyk - 88 Mgr. Kamila Janotíková
E-twinning-nemecký jazyk8 Mgr. Katarína Kosmeľová
Futbalový11 Mgr. Dušan Kaprálik
Poľovnícky14 Ing. František Brontvaj
Práca s počítačom15 Peter Ľach
Šikovné ruky 112 Agnesa Žofajová
Vybíjaná20 Mgr. Katarína Katrenčíková
Šikovné ruky 213 Eva Rypáková
Krúžok anglický jazyk - MŠ23 Anna Ferenčíková - CVC Maják NO

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi sa realizuje prostredníctvom Rady školy, ktorá sa skladá zo zástupcov školy, rodičov a zástupcov našej obce a Rodičovskej rady, ktorú tvoria zástupcovia rodičov všetkých tried. Spolu sme usporiadali Biatlon 3+, v spolupráci s obcou Deň matiek, Deň otcov. Rodičia významnou mierou pomáhajú sponzorskými aktivitami - finančnou či poskytovaním svojich služieb - autobusová doprava, opravy, dodávky materiálu, finančná pomoc pri zabezpečení Dňa detí a pod. Ďalej rodičia môžu komunikovať s pedagógmi pri riešení rôznych výchovných či vzdelávacích problémov počas plenárneho ZRPŠ, triedneho ZRPŠ. Nielen pri riešení problémov, ale aj pri akéjkoľvek potrebnej konzultácií sú k dispozícií učitelia aj v inom čase podľa vzájomného dohovoru.

V rámci predvianočných tvorivých dielni sa na samotnej realizácií podieľajú aj rodičia a starí rodičia detí, ktorí každororčne deti prekvapia novými informáciami a ukážkami svojich prác.

Pri zhotovení ľudových krojov pre rôzne spoločenské vystúpenia významne pomohli ochotné mamičky. Pomoc rodičov vo forme kuchárskeho umenia je veľmi cítiť aj pri realizácií rôznych aktivít, ako sú Nemecký, anglický, Ruský deň, Noc v škole a pod,

V rámci školských výletov a exkurzií sa často stáva, že ako pedagogický dozor sa ponúkne samotný rodič, čím sa rozvíja vzájomný vzťah rodič - škola.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Škola spolupracuje s rôznymi subjektmi v našej obci a okolí. Podieľame sa na tvorbe programov pri rôznych príležitostiach v obci. Rozvíja sa sústavná spolupráca s pedagogicko-psychologickou poradňou a špeciálnou pedagogicko- psychologickou poradňou, ktorá nám pomáha riešiť výchovné problémy, odklady školskej dochádzky, problémy žiakov so špeciálnymi potrebami. Dobrá spolupráca je s farským úradom v obci, hasičským zborom, poľovníckym združením Brabírka, urbárom a inými podnikateľskými subjektmi v obci (sponzorovanie materiálu a prác pri opravách v exteriéri a interiéri školy). Škola umožňuje pedagogickú prax pre budúcich pedagógov - študentov pedagogických fakúlt. Taktiež absolventskú prax pre učiteľov, ktorí ešte nikde nepracovali a sú evidovaní na úrade práce. Vynikajúcu spoluprácu máme tiež aj s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Námestove. Poskytujeme zamestnanie obyvateľom obce spolu so spomínaným úradom v rámci dobrovoľníckej činnosti.

Niekoľkoročná spolupráca prebieha s organizáciou CHKO Horná Orava, ktorá poskytuje veľa zaujímavých besied a konzultácií v environmentálnej oblasti vo výchovno - vzdelávacom procese.

Veľmi cennú pomoc pre našich žiakov poskytuje aj p. Mgr. Monika Ferancová, zdravotná záchranárka, ktorá každoročne poskytuje bezplatne odborné prednášky a demonštrácie prvej pomoci.

Záver

Vypracoval: Ing. Prielomková Marcela, Mgr. Tatiana Farská

V Oravskej Jasenici, 28. júna 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 28. júna 2017

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica
    029 64 Oravská Jasenica 141
  • Základná škola: 043/5525115
    Materská škola: 043/5525112
    Mzdová učtáreň: 043/5524801
    Zariadenie školského stravovania: 0918489021

Fotogaléria