Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica 141
Adresa školy029 64 Oravská Jasenica 141
Telefón043/5525115
E-mailskoj@post.sk
WWW stránkazsoravskajasenica.edupage.org
ZriaďovateľObecný úrad Oravská Jasenica

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľIng. Prielomková Marcela0435525115 prielomkova@centrum.sk
ZRŠIng. Ivan Žofaj0435525115 zofaj.ivan@gmail.com
ZRŠMgr. Tatiana Farská0435525112 tatiana.farska@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Margaréta Koptová0915617152
pedagogickí zamestnanciMgr. Anna Melišíková0915824286
 Daniela Michalčíková 
   
ostatní zamestnanciMgr. Beáta Gereková0911993966
   
zástupcovia rodičovMgr. Denisa Beňušová0907427001
 Ing. Alena Surovjaková0918489526
 Peter Laštík0907819511
   
zástupca zriaďovateľaJulius Zanovit 
iníMarcel Farský0907823686
 Iveta Kušnierová0908093656
 Adriána Kapráliková0907304650

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ primárne vzdelávanieMgr. Alena Turčekovápredmety 1. stupňa 
PK prírodovedných predmetovMgr. Anna MelišíkováMAT, FYZ, CHE, BIO, GEO, SEE, THD 
PK humanitných predmetovMgr. Marcela ŽofajováSJL, DEJ, OBN, VAP 
PK cudzích jazykovMgr. Katarína KosmeľováANJ, NEJ, RUJ 
MZ predprimárne vzdelávanieMgr. Patrícia Brontvajovávzdelávacie oblasti 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov základnej školy:

k 15. 9. 2017 222 žiakov,

k 30. 6. 2018 220 žiakov

Počet tried: 11

Počet detí v materskej škole: 69

Počet tried: 3

Podrobnejšie informácie:

Ročník:3.-4. ročné4.-5. ročné5.-6. ročné 1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried11111221111114
počet žiakov222325201633262129272624289
z toho ŠVVP     23327 118
z toho v ŠKD   1666      28

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet 20/ 10 dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou k 30. 6. 2017 : súčet 0/ 0 dievčat

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2017: súčet 20 / 10 dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018

24 žiakov

Zapísaní žiaci MŠ, ktorí boli prijatí k 3. 9. 2018

19 detí

Ukončenie predprimárneho vzdelávania k 30. 6. 2018

18 detí

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou k 3. 9. 2018

súčet 2/ 1 dievčat


 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov942029272624220

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročBilingválne gym.Gym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení155136   
prijatí155136   
% úspešnosti100100100100100   

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJANJ1AJBIODEJDRAETIFYZGEGHUVCHEIFVINFJPEKAJ
I.               
II.               
III.A 1,26             
III.B 1,57             
IV.A 1,25             
IV.B 1,75             
V. 1,85 1,51,7   21  1,15  
VI. 1,69 1,661,97  1,91,91,03  1,76  
VII. 2,15 2,072,04  2,152,3711,92 2 2,38
VIII. 2,35 2,152,31  2,352,5 2,27 2,08  
IX. 2,38 2,382,58  2,672,58 2,54 1,96  

TriedaMATNBVNBVNEJNEJ2NJ1NJOBNOBVOARPVCPredškolské vzdelávaniePNVPDAPVO
I.1             1
II.1,25             1,19
III.A1,47            1,37 
III.B1,71            1,21 
IV.A1,54            1,62 
IV.B1,75            1,25 
V.2,1 1,25            
VI.2,28 1,1    1,48       
VII.2,67 1 1,64  1,48       
VIII.2,88 1,08 2,17          
IX.2,67 1 2,67  1,75       

TriedaRGVRECRUJSJLSPRSEESFVTEHTHDTSVTEVVAPVLAVOHVoľnočasové aktivity
I.   11          
II.   1,251          
III.A   1,261       1,26  
III.B   1,431       1,43  
IV.A   1,541       1,23  
IV.B   1,671       1,67  
V.1,75  2,151   1,11     
VI.   1,971   11,21     
VII.1,56  2,591 1 11     
VIII.1,96 2,642,731,041  11,21     
IX.   2,751   1,081,38 1,21   

TriedaVUMVYVZAU
I.   
II.   
III.A   
III.B   
IV.A   
IV.B   
V. 1 
VI. 1 
VII. 1 
VIII.1  
IX.   

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.202000
II.161600
III.A191900
III.B141400
IV.A131300
IV.B121200
V.201910
VI.292900
VII.272700
VIII.262420
IX.242400

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.2024212,7424212,7400,00
II.1638924,3138924,3100,00
III.A1959631,3759631,3700,00
III.B1434124,3634124,3600,00
IV.A1336828,3136828,3100,00
IV.B1229224,3329224,3300,00
V.2053526,7553526,7500,00
VI.2996233,1796233,1700,00
VII.27200774,33200774,3300,00
VIII.2685332,8185332,8100,00
IX.2491538,1391538,1300,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Úspešnosť v SR
Testovanie 5 -SJL2262,762,8
Testovanie 5 - MAT2262,764,2
Testovanie 9 - SJL2463,363,0
Testovanie 9 - MAT2458,155,9

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku11221111111
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni
Základná školaIX. DEJ2+1

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka000
Prvého ročníka1200
Bežných tried1020017
Špeciálnych tried000
Pre nadaných000
Spolu11017

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
Základná škola    
TPP194194
DPP4 (1 dlhodobo PN)030
ZPS0000
Na dohodu4040
Materská škola    
TPP vrátane ZPS6 (1 dlhodobo PN)252
DPP100,50
ZPS0101
Školská jedáleň    
TPP vrátane ZPS0403,6
ZPS0100,6

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
Základná škola    
učitelia018 (1 dlhodobo PN)18
vychovávateľov011
asistentov učiteľa033
Materská škola   
učitelia07 (1 dlhodob PN)7

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
6. AFyzika2
7. AFyzika1
8. AFyzika2
9. AFyzika1
7. AOBN1
6. AOBN1
9. AOBN1
6. ATHD1
7. ATHD1
9. ATHD0,5
7. ARUJ2
7. AHUV1
5. AHUV1
6. AHUV1
4. ATŠV2
5. A dievčatáTŠV2
9. AMAT5
5. AVYV1
7. AVYV1
5. AINF1

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška111
2.kvalifikačná skúška64
štúdium školského manažmentu40
špecializačné inovačné štúdium10
špecializačné kvalifikačné42
postgraduálne10
doplňujúce pedagogické20
vysokoškolské pedagogické - bakalárske30
úplné vysokoškolské pedagogické160
vysokoškolské nepedagogické20

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovregionálne kolookr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
malý futbal6 3. miesto   
cezpoľný beh3 16., 23., 33. miesto   
Hovorme o jedle - výtv. s.1   1. miesto 
Žiacka vianočná latka 4 9., 10., 6., 8. miesto   
Olympiáda v NEJ1 2. miesto7. miesto  
Olympiáda v ANJ2 13.,15. miesto   
Matematická olympiáda1 5. miesto   
bedminton4 4. miesto   
Šaliansky Maťko1 3. miesto   
Chemická olympiáda2 3., 7. miesto9. miesto  
Biologická olympiáda C3 3.,4.,5. miesto13. miesto  
Pytagoriáda5 3., 2.-3., 8., 21.-23., 29.-33. miesto   
Biologická olympiáda D1 3. miesto   
Biologická olympiáda Poznaj a chráň3 2., 3., 3. miesto12. miesto  
Zjazdové lyžovanie6 1., 2., 3., 4., 8.,12., miesto   
Mudroš304x1., 3x2., 1x3. miesto    
Euráčik216x1. m, 2x2. m, 1x3 .m    
iBobor69   23 úspešných riešiteľov 
Matematický klokan36   3 úspešní riešitelia 
Chytráčik131x2.m,2x3. m    
Odhaľme tajomstvá prírody3 1. miesto   
Tajný život mesta3   6. miesto 
Zdravotnícka súťaž5 11. miesto   
MŠ Detská športová olympiáda5     
MŠ Matematická olympiáda2     
MŠ Štrngalky - prehliadka ľudových piesní2     

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Realizované aktivity v 1. polroku šk. roka 2017/2018

1. Planetárium Žiar nad Hronom - 3. 4. ročník

2. Prírodovedná exkurzia Rohačské plesá - 8. - 9. ročník

3. Prírodovedná exkurzia Piľsko - 6. - 7. ročník

4. Chotár Oravská Jasenica - 5. ročník

5. English week - Ray Sikorski

6. Milión detí sa modlí ruženec

7. Turzovka - duchovná obnova

8. Cezpoľný beh

9. Anglické divadlo v B. Bystrici - 7. - 9. ročník

10. Sv. Martin a jeho svetielko

11. Mesiac k úcty starším - program

12. Záložka do knihy

13. Anglické divadlo - Žilina

14. Vietnam - Brána do Indonézie - Dom kultúry Námestovo - 7., 8., 9. ročník

15. Exkurzia na obecnom úrade - 1. 2. ročník

16. Regionálna súťaž Mudroš (Mutné, Oravské Veselé, Oravská Jasenica)

17. Godzone - koncert Žilina

18. Objav svoj talent - Spojená škola Nižná

19. Divadelné predstavenie Žilina Škaredé vtáčatko

20. Sv. Mikuláš

21. Majstrovstvá okresu v malom futbale okresné kolo -3. miesto - najmladší žiaci

22. Majstrovstvá okresu bedmintone - 4. miesto okresné kolo

23. Hovorme o jedle - týždeň zdravia - 1. miesto

24. Olympiáda v Anglickom jazyku - okresné kolo

25. Olympiáda v nemeckom jazyku - okresné kolo, 2. miesto postup na kraj

26. I - Bobor

27. Pytagoriáda - školské kolo, postup na okres

28. Matematická olympiáda - okresné kolo - 5. miesto MO5

29. Návrat k Vianočným tradíciám - Tvorivé dielne

30. Šalianský Maťko - prednes povestí - školské kolo, postup na okresné kolo - 3. miesto

31. Žiacka vianočná latka

32. Vrchnakománia - zber plastových uzáverov fliaš - pokračuje.

33. Zhotovovanie vtáčích búdok - prikrmovanie vtáctva - pokračuje

34. Spolupráca s CPPPaP - skupinové aktivity

35. Integrácia - koncert Poprad

36. Od Ondreja do Troch kráľov - dramaticko - literárne pásmo

37. Všetkovedko

38. Ples pre dievčatá a chlapcov - od 0 do 11 rokov.

39. Ruský deň - Moskva, Petrohrad

40. Biologická olympiáda - 3., 4., 5. miesto

Realizované aktivity v 2. polroku šk. roka 2017/2018

1. Biologická olympiáda C - 3., 4., 5. miesto + účasť na krajskom kole

2. Biologická olympiáda D - 3. miesto - účasť na krajskom kole

3. Biologická olympiáda „Poznaj a chráň“ - 2.,3.,4. miesto

4. Chemická olympiáda - 3. 7. miesto - účasť na krajskom kole

5. Účasť na krajskom kole olympiády NEJ

6. Hviezdoslavov Kubín - šk. kolo

7. Pytagoriáda okresné kolo: 3. miesto - 4. ročník, 2.-3. miesto - 5. ročník

8. Zjazdové lyžovanie - Or. Jasenica organizátor okresného kola - 1.,2.,3., 4. miesto

9. Karneval. Ruský deň, Anglický deň

10. Návšteva z MŠ u prvákov

11. Hlasné čítanie + čitateľská súťaž, čítanie časopisov Fifík, Maxík.

12. Mobilné planetárium

13. Kúzelná Fyzika

14. Beseda so spisovateľkou G. Futovou

15. Beseda triedenie odpadu v rámci projektu s obcou

16. Zber odpadu a čistenie okolia - snaha o spoluprácu so ZŠ Or. Veselé

17. Lyžiarsky výcvik

18. Biatlon

19. Slávik

20. Metodický deň pre učiteľov dejepisu

21. Konferencia v Istanbule v rámci eTwinningu

22. Návšteva knižnice a obecného úradu

23. Zábavné popoludnie - žolík

24. Zábavné popoludnie - pexeso

25. Erasmus KA2 - mobilita v Španielsku

26. Workout Academy camp

27. Beseda o včielkach

28. Beseda „Osobnosti, ktoré formujú“

29. Súťaž mladých zdravotníkov

30. Medzinárodný deň detí

31. Nemecký deň

32. Euráčik

33. Chytráčik

34. Beseda s účastníkom Slovenského národného povstania

35. Výlet Oswienčim - 8., 9. ročník

36. Výlet - „Zahrajme sa ako kedysik“ - 1. stupeň

37. Noc v škole - 6. ročník

38. Športová olympiáda žiakov ZŠ pre deti v MŠ

40. Výlet : Žrebčín Topoľčianky, Arborétum Mlyňany, Zubria zvernica - 6., 7. ročník

41. Výlet - zábavný park Inwald - 5. ročník

42. Naučme sa správne poskytnúť 1. pomoc

43. Výlet do Chocholowa

44. Zapájanie sa do súťaží Maxík

45. Tatranskí rytieri

46. Moja peňaženka

47. Pieskovanie - nácvik netradičnej výtvarnej techniky

Do konca školského roku prebiehala súťaž o najlepšiu triedu, kde sa vyhodnocovala dochádzka, prospech, účasť a umiestnenie v mimoškolských aktivitách a iné mimoriadne aktivity. Naj triedou sa stala VII. A.

Mimoriadnu cenu za adekvátnu pomoc v núdzi pri záchrane života bola udelená Mirkovi Lovaštíkovi, žiakovi VIII. ročníka.

Plavecký výcvik - máj 2018

Plavecký výcvik sa uskutočnil pre žiakov 3. a 4. ročníka v rozsahu 1 týždeň - 2 hodiny denne. Plánovaný bol v mesiaci február 2018, ale pre veľkú absenciu detí z dôvodu chrípky sa preložilo na máj. 33 tretiakov sa oboznámilo so základmi plávania, ktoré boli založené predovšetkým na odbúraní strachu z vody. Učili sa skočiť do vody, vynoriť sa, ľahnúť na vodu a splývaním zdolať určený úsek. 24 štvrtákov zdokonaľovalo plavecký štýl - prsia a kraul. Jedna žiačka sa nezúčastnila plaveckého výcviku zo zdravotných dôvodov. Veľké poďakovanie patrí Obecnému úradu v Oravskej Jasenici a ZRPŠ, ktorí značnou sumou zmiernili finančné náklady rodičov.

Pri organizovaní plaveckého výcviku škola spolupracovala s plavárňou a školenými inštruktormi plávania v Dolnom Kubíne. Cena bola 35,- € /žiak, príspevok obce na mimoškolskú aktivitu je 12,- €/žiaka, ZRPŠ prispelo 5,- € rodič dopláca 18,- €/žiaka.

Lyžiarsky výcvik - február 2018

Lyžiarský výcvik sa uskutočnil od 19. - 23. februára 2018 v Orava snov Oravská Lesná pre žiakov 7. ročníka. Forma lyžiarskeho kurzu bola zvolená ako pobytová vzhľadom k vzájomnej dohode s rodičmi žiakov a finančnému príspevku MŠ SR. Všetci žiaci zvládli základy lyžovania a prežili zaujímavý pobyt. Skúsenejší lyžiari sa zdokonalili v technike, mali možnosť zvládnuť aj náročnejší terén aj za nepriaznivého počasia. Vo večerných hodinách po oddychu mali žiaci možnosť realizovať korčuľovanie, plávanie, aerobic alebo aktívny pohyb v telocvični. Určite prínosom je aj utuženie kolektívu a spoznávanie sa aj v iných situáciách ako bežne v škole.

Škola v prírode - jún 2018

Žiaci 4. ročníka ukončili školský rok účasťou v Škole v prírode od 25. júna do 29. júna 2018 vBlatnici, hotel Gader. Ku 24 žiakom sa pridal aj bývalý žiak triedy, a všetci tak prežili zaujímavý týždeň, plný dobrodružstva a zážitkov v lone prekrásnej prírody Turca. Po zvládnutých vyučovacích hodinách, ktoré už boli orientované na precvičenie logického uvažovania, jazykových schopností zábavnou formou, sa deti rozbehli po turistických chodníčkoch a zdolávali úlohy pripravené animátormi. Finančný príspevok z MŠ SR 100,- nepostačoval pokryť všetky náklady, ktoré boli poskytnuté na základe zmluvy o poskytnutí služieb. Z tohto dôvodu rodičia ešte prispievali sumou 35,- € vrátane dopravy. Tento pobyt významne prispel k utuženiu kolektívu prežitím spoločných nezabudnuteľných chvíľ.

Obecný úrad navrhol a finančne zabezpečil výlet za odmenu žiakom, ktorí sa zapoja do zbierania a triedenia odpadu: papier, tetrapack, plechovky, spálený olej, batérie. A tak sa uskutočnil výlet do Chocholowa - aquaparku, ktorého sa zúčastnilo 38 detí za pomoci 8 rodičov a pedagógov.

V rámci výchovy k ľudským právam a výchovného poradenstva sme realizovali viac aktivít v spolupráci s CPPPaP v Námestove:

Nie je hra ako hra

Aktivita bola realizovaná na celom 1. stupni ZŠ. Hlavným dôvodom realizácie aktivity bola prevencia závislosti na počítačových hrách a poukázanie na to, že počítač neslúži len na hranie, ale dá sa prostredníctvom neho aj učiť. Cieľom bolo naučiť deti rozpoznávať hry, ktoré majú na nich negatívny vplyv a naopak hry, ktoré deti a ich osobnosť rozvíjajú.

Riziká internetu a mobilnej komunikácie

Aktivita realizovaná v 5. a 6. ročníku ZŠ. Zámerom bolo, naučiť žiakov predchádzať, prípadne sa dostatočne brániť v prípade vzniku rôznych rizík či už internetu alebo mobilnej komunikácie. Naučiť žiakov rozumne, zmysluplne a bezpečne sa pohybovať v kyberpriestore, eliminovať riziká spojených s touto formou komunikácie. Zároveň sa overovali informácie a bezpečné využívanie internetu a prejavy a formy kyberšikany.

Kam smerujem

Aktivita prebehla v 6. ročníku. Cieľom je vytvoriť žiakom podmienky na konzultácie ohľadom ďalšieho smerovania po skončení ZŠ. Zároveň sa touto aktivitou budovali dobré vzťahy medzi žiakmi v triede. Poukázalo sa na vzájomný rešpekt, toleranciu a bola snaha eliminovať negatívne javy.

Kariérové poradenstvo - dlhodobá príprava

Dlhodobá a systematická príprava na voľbu SŠ a povolania. Cieľom je viesť žiakov k uvedomovaniu si svojich silných a slabých stránok, ktoré sú a budú dôležitou súčasťou rozhodovania o tom, na ktorú SŠ budú smerovať kroky žiakov po skončení ZŠ a aj o voľbe povolania. Dôraz bol a bude kladený na sebapoznávanie žiakov a zorietovanie sa žiakov v rôznych typoch povolania, objasniť dôležitosť zosúladenia svojich očakávaní a potrieb s potrebami trhu práce.

Vplyv médií na osobnosť

Aktivita realizovaná v 7. a 8. ročníku ZŠ. Cieľom bolo uľahčiť orientovať sa v množstve prijímaných informácií, naučiť žiakov selektovať informácie z médií a odhadnúť ich negatívne vplyvy na osobnosť.

Predsudky - všetci ako jeden

Skupinová aktivita realizovaná v 7., 8. a 9. ročníku ZŠ so zameraním na rozlišovanie dobra a zla, na podporu dobrých vzťahov v kolektíve s dôrazom na rešpekt, toleranciu a akceptáciu voči ostatným. Naučiť žiakov odceňovať každý pozitívny prejav správania, oboznamovať žiakov aj naďalej o prijateľných spôsoboch zvládania hnevu.

Obchodovanie s ľuďmi

Aktivita realizovaná v 9. ročníku. Žiaci boli oboznámení so základnými znakmi obchodovania s ľuďmi, s výhodami a nevýhodami práce v zahraničí. Bolo poukázané na to, že s prácou v zahraničí je treba sa dobre oboznámiť, vedieť sa v ponukách orientovať. V danom ročníku momentálne sa nachádza prevaha chlapcov, ktorí sa k životu stavajú veľmi ľahkovážne, čo môže tiež v budúcnosti vplývať na ich život. Preto bol dôraz kladený na dôležitosť získavania všetkých potrebných informácií pri hľadaní práce.

„Osobnosti, ktoré formujú“

Občianske združenie Viac v spolupráci s občianskym združením Nenápadní hrdinovia zorganizovali vzdelávací workshop pre učiteľov dejepisu, občianskej a etickej náuky a katechétov. Cieľom bolo formou besedy a prednáškou priblížiť osobnosti, ktoré boli súdené, či prenasledované počas komunizmu.

Program bol predstavený aj žiakom 8. a 9. ročníka. Pán František Neupauer, ktorý je historikom, publicistom, didaktikom a pracovníkom Ústavu pamäti národa, priblížil žiakom mnohé osobnosti spoločenského, kultúrneho i športového života, ktorí boli počas totalitného režimu mnohými spôsobmi prenasledovaní, trestaní a väznení. Zároveň priblížil deťom prípravu a priebeh sviečkovej manifestácie z 25. marca 1988.

Pán Neupauer dal žiakom možnosť zapojiť sa do projektu, ktorý je zameraný na vyhľadávanie takýchto osobností, hlavne vo svojom najbližšom okolí.

Počas školského roka sa uskutočnili Didaktické hry v prírode pre 1. stupeň a Účelové cvičenia pre 2. stupeň.

Aktivity v MŠ - šk. rok 2017/2018

1. Detská športová olympiáda

2. Matematická olympiáda

3. Luskáčik

4. Štrngalky

5. Bábkové divadielko

6. Poznávacie vychádzky

7. Maliarka jeseň

8. Vychádzka ku koňom

9. Kniha moja najlepšia kamarátka

10 Vláčik Separáčik

11 Záhrada je záhada - deň ovocia a zeleniny

12 Stretnutie rodičov ZRPŠ

13 Švábkobranie - opekanie zemiakov v pahrebe, výtvory zo zemiakov

14 Leťme s drakmi nad oblakmi - súťaž o najkrajšieho šarkana, spolupráca s rodičmi, prezentovať sa v OD Klinec - Námestovo. Spoločné púšťanie šarkanov.

15 Mám babičku, mám i dedka rozvíjať spoluprácu rodiny a školy, besiedka pre starých rodičov, úcta k starším

16 Tekvičky ožívajú - tvoríme z tekvíc

17 Zapáľme svetielko - návšteva cintorína, úctiť si pamiatku zosnulých

18 Ekoprogram MŠ - príroda sa chystá na zimný spánok

19 Beseda so zdravotníkom - Chráňme si zdravie

20 Mikuláš medzi deťmi

21Vôňa Vianoc

22 Pokoj ľuďom dobrej vôle- vianočná besiedka s rodičmi

23 Kráľovstvo pani zimy - tvorenie detí na tému zima, súťaž o najkrajšieho snehuliaka

24 Bojujeme s bacilmi - staráme sa o svoje zdravie

25 Zima očami detí - rozprávkový príbeh s vílou Zimou

26 Staráme sa o vtáčiky v zime

27 Fašiangy, Turíce - fašiangový karneval

28 Brúsime si jazýček - hry so slovami

29 Filipove dobrodružstvá - ochrana životného prostredia, ochrana pred úrazmi

30 Ocko, mama prečítaj mi rozprávku

31 Návšteva farmy

32 Návšteva knižnice

33 V kúzelnej krabici - kniha je náš kamarát - prezentácia ako vznikla kniha - putovanie knihy do svojich domovov.

34 Lesníci medzi nami

35 Tešíme sa na školu - zápis do prvého ročníka

36 Deň zeme - čistíme okolie od odpadkov

37 Kamarát les - apríl mesiac lesov - športovo branná vychádzka

38 Strom triedy, strom radosti

39 Deň matiek, Deň otcov - besiedka, výroba darčekov

40 Svetový deň mlieka

41MDD

42 Športový deň - žiaci ZŠ pripravili športové súťaže pre deti MŠ

43 Dovidenia milá škôlka - rozlúčka s predškolákmi

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

- Zdravé ovocie - aj v MŠ

- Petit pres

- Erasmus plus KA1 - vzdelávanie zamestnancov v školstve - 14 995,- € (2017 - 2019) - mobility pre ôsmich učiteľov

- Erasmus plus KA2 - školské partnerstvá (2016 - 2018)

V rámci projektu boli tento školský rok zrealizované ďalšie mobility:

Slovensko - september 2017

Taliansko - december 2017

Španielsko - marec 2018

- V základnej škole úspešnejší - 62 280,- 2 asistenti na tri roky - realizácia od 1. 12. 2017

B) Krátkodobé

- Hovorme o jedle - 1. cena na celoslovenskej pôsobnosti - výtvarná súťaž

- Enviroprojekt 2017 - Rozárium a Vtáčia oáza - MŠ SR - 500,- €

C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

Inklúzia vo vzdelávaní - 4. kolo Výzvy "V základnej škole úspešnejší" - 51 840,- € vrátane vlastných zdrojov 5% 2 592,- € - špeciálny pedagóg na 3 roky. Projekt schválený, popdis zmluvy v príprave

- Dotácia na výstavbu telocvične v sume 150 000,-

- Enviro projekt 2018 - "Dažďová záhrada, suchý potok, panel s búdkami pre netopiere - 900,- schválené

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 03. - 04. 12. 2013

Druh inšpekcie: tématická inšpekcia

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 22. 11. 2017

Druh inšpekcie: Zabezpečenie a realizácia celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka v ZŠ

Záver: Školský koordinátor a administrátori zabezpečili vhodné priestory. dodržali časový harmonogram otvárania testových zásielok a harmonogram testovania. Pokyny pre administráciu testov celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ boli dodržané. V priebehu testovania sa nevyskytli rušivé momenty.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Budova školy je tehlová so sedlovou strechou. Tvoria ju dve poschodia. V školskom roku2009/2010 bola budova rekonštruovaná. Opravila sa zatekajúca strecha, vymenili sa okná, budova sa zateplila a v podkroví sa vybudovali nové učebne - dve kmeňové klasické triedy, jazyková učebňa, počítačová učebňa, žiacka kuchynka, dielne a štyri kabinety.

Na prvom poschodí sa nachádza 9 klasických tried, pohybové štúdio, malá učebňa jazykov, školský klub detí, kabinet výtvarnej výchovy, školská jedáleň, sociálne zariadenie a priestranné chodby. Každá trieda má interaktívny dataprojektor, resp. interaktívnu tabuľu. Školský klub bol v priebehu roka 2017 zväčšený a nové priestory.

Na prízemí s hlavným vstupom sa nachádza kabinet a učebňa fyziky, chémie a biológie, ktorá bola zrekonštruovaná v roku 2012. Táto učebňa je zároveň vybavená 24 notebookmi, ktoré sa využívajú aj na e - Testovania. Nachádzajú sa tu aj učebne informatiky, šatne pre žiakov, zborovňa, kancelárie pre účtovníčku a priestory pre nepedagogických pracovníkov školy. Spoločenskú miestnosť škola nemá. Na tento účel využívame kultúrny dom alebo chodbu na prvom poschodí. Na prízemí bola upravená ďalšia jazyková učebňa, ktorá slúži žiakom ako televízna miestonsť.

V podkroví sú umiestnené dve kmeňové triedy pre najmenších žiakov, jazyková učebňa, učebňa informatiky, školská knižnica, registratúrne stredisko, školská kuchynka a sklad učebníc.

Pre zabezpečenie výchovno - vzdelávacieho procesu predmetu technika je zriadená odborná učebňa s potrebným náradím a materiálom.

Sociálne zariadenia sa nachádzajú na každom poschodí. Sociálne zariadenia v starej časti budovy boli v marci 2012 rekonštruované. Súčasťou telovýchovných priestorov je aj kabinet a ihriská v okolí školy. V rámci dobrej spolupráce s obecným úradom pre potreby školy môžeme využívať kultúrny dom a ihriska s umelou trávou v športovom areáli obce. Je potrebné do budúcnosti pracovať na vybudovaní telocvične a opravu multifunkčného ihriska v exteriéri školy.

V školskom roku 2017/2018 sa opäť žiaci počas vyučovacích hodín Techniky, Sveta práce a prírodovedy staralii pod vedením svojich učiteľov o svoje okolie a vypestovali zeleninu na svojich vyvýšených záhonoch.

Všetky triedy sú zariadené školským nábytkom, ktorý bol vymenený za nový, moderný. Podobne dopĺňame kabinetné zbierky, pomôcky, učebnice a knihy. Využívame na to rôzne zdroje, aby sme urýchlili modernizáciu našej školy. Naša škola má vlastnú školskú jedáleň. Zväčšenie týchto priestorov v roku 2017 sa ukázalo ako veľmi potrebná vec pre zabezpečenie plynulosti stravovania stravníkov.

Počas školského roka sa dopĺňa knižničný fond do školskej knižnice, čím sa zatraktívňuje ponuka čitateľských titulov v slovenskom i cudzom jazyku.

V šk. roku 2017/2018 boli zakúpené:

• učebné pomôcky - mapy pre biológiu, fyziku, geografiu, matematiku, vlastivedu, prírodovedu, cudzie jazyky, výukové softvéry a prístupové licencie do portálov zborovňa a datakabinet,

• didaktické a softvérové vybavenie pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,

• odborná literatúra,

• počítačová zostava pre účtovníčku, kovová skriňa do účtárne,

• elektrický klavír so stojanom,

• stoly, kuchynská linka, dvierka na skrinky a koberec do zborovne, bielenie a oprava stien,

• hračky a pomôcky do ŠKD,

• MŠ: koberec do ZRŠ, tlačiareň, hračky, pomôcky, lehátka 5 ks, uteráky, nálepky,

- Školská jedáleň: zväčšenie priestorov z financií obce, žalúzie do jedálne, mixér, pekáče, nože, taniere, džbány z projektu Erasmus plus KA2 v rámci stretnutia na Slovensku,

- oprava stien a vymaĺovanie kabinetu TŠV, nová batéria a umývadlo, nový radiátor - bude slúžiť ako priestor na cvičenie,

• drevená konštrukcia pre šmýkačku

Počas prázdnin sa realizuje elektroinštalácia starej časti budovy ZŠ a MŠ, maľovanie po rekonštrukcií, rekonštrukcia povaly - kazetový strop v dvoch triedach MŠ,

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov - uvedené v správe o hospodárení školy

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť - nerealizované

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít - uvedené v správe o hospodárení školy. Všetky prostriedky boli použité na realizáciu krúžkovej činnosti - 9 krúžkov

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít - uvedené v správe o hospodárení školy

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov - uvedené v správe o hospodárení školy

...

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Úlohy podrobne rozpracované v pláne školy sa nám darilo priebežne plniť. Zamerali sme sa najmä na získanie trvalých vedomostí žiakov prostredníctvom moderných foriem práce a zážitkovým učením. Uvedomujeme si, že tvrdenia "počujem a zabudnem, vidím a zapamätám si, zažijem a budem ovládať" majú svoje opodstatnenie v pedagogickej praxi.

Dôraz sme kládli na zapájanie detí a žiakov do rôznych aktivít, súťaží a olympiád.

Prioritou bolo pre nás vytvorenie školských vzdelávacích programov zameraných na vyučovanie cudzích jazykov a všeobecné zameranie v ISCED I a ISCED II, v MŠ prebiehal výchovno - vzdelávací proces podľa ŠkVP pre predprimárne vzdelávanie.

V rámci skvalitňovania vyučovacieho procesu IKT sme obnovili učebne informatiky novou technikou. Doplnili sme nové didaktické pomôcky pre prírodovedné aj humanitnitné predmety, najmä pre predmet Telesná a športová výchova, predlžili platnosť licencií jednotlivých softvérov a e - portálov. Taktiež sme doplnili učebné pomôcky do kabinetov.

Vzhľadom k narastajúcim výchovným problémom sa v plnej miere využíva nainštalovanýl kamerový systém do šatní a v exteriéri školy.

Exteriér školy sa upravil zeleňou, vybudovaním vtáčej oázy a rozária sa nadviazala činnosť na minuloročné enviromentálne projekty, najmä na vybudovanie ovocného sadu. Na všetky tieto projekty nadviažeme ďalším enviro projektom - Dážďová záhrada, suchý potok a panel s búdkami pre netopiere. Všetky práce boli realizované žiakmi školy pod vedením svojich učiteľov a s pomocou školníka školy. Úspešne sa podarili sprevádzkovať aj vyvyšené záhony, ktoré sa obohospodárujú najmä na hodinách prírodovedy, prvouky, techniky, či sveta práce.

Urobila sa kompletná revízia elektrického zariadenia, elektrických spotrebičov a hromozvodov, telocvičného zariadenia a hracích a športových plôch, kde sa potvrdila nevyhnutnosť opravy multifunkčného ihriska. Pre materskú školu a školský klub detí bola vybudovaná nová konštrukcia šmýkačky, ktorá bola obstaraná sponzorskými darmi.

Po zväčšení priestorov školskej jedálne sa doplnil potrebný inventár.

Pre zabezpečenie priestorov TŠV sa previedla rekonštrukcia miestnosti pre fitnes, ktorá bude v budúcnosti doplňaná potrebnými cvičiacimi zariadeniami. V tomto školskom roku bol cez obecný úrad podaný projekt na zabezpečenie dotácie pre výstavbu telocvične.

Činnosti spojené s realizáciou medzinárodného projektu Erasmus plus KA1 bežia podľa stanoveného harmonogramu, dve pani učiteľky sú v mesiaci júl na vzdelávacích aktivitách v ČR, vedúceho zamestnaca čaká v mesiaci október dvojtýždňová stáž v Anglicku.

Erasmus KA2 dobieha svju činnosť administratívnymi a účtovnými aktivitami. Bol podaný ďalší projekt s novým partnerom z Poľska. Výsledok ešte zatiaľ nie je známy.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

• Slabou stránkou školy je:

- zastaralá kotolňa

- nedostatok priestorov v ZŠ, MŠ

- chýbajúca telocvičňa a atletický športový areál

• Silnou stránkou školy je:

- práca so žiakmi v mimoškolskej činnosti

- silná spolupráca učiteľského zboru

- realizácia mimoškolských podujatí

- spolupráca s ďalšími organizáciami v obci a regióne

- spolupráca v medzinárodných projektoch

- spolupráca s rodičovskou verejnosťou

• Príležitosti školy signalizujú:

- dobré uplatnenie našich absolventov na stredných školách

- dobrú a funkčnú spoluprácu so zriaďovateľom, pedagogicko-psychologickou poradňou,

- rozširovanie technického vybavenia školy a modernizáciu vyučovacieho procesu prostredníctvom mimorozpočtových dotácií

• Prekážky v rozvoji školy sú:

- menej finančných prostriedkov na obnovu a sústavnú modernizáciu školy

- nedostatočné možnosti na adekvátne odmeňovanie učiteľov za ich prácu a postavenie učiteľa

v spoločnosti.

Návrh opatrení:

- vypracovať projekt na získanie financií pre zabezpečenie fitnes štúdia cvičiacim zariadením pre realizáciu TŠV na druhom stupni

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Všetci žiaci prihlásení na gymnáziá, stredné odborné školy a stredné odborné učilištia boli prijatí a pokračujú v štúdiu na daných školách. Mnoho našich absolventov študuje na vysokých školách rôzneho typu.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Činnosť školy sa riadi rozvrhom hodín, ktorý zodpovedá podľa možnosti psychohygienickým požiadavkám. Odpočinok žiakov a učiteľov je zabezpečený presne stanovenými prestávkami.

Triedy sú svetlé, vetrateľné, teplé - centrálne vykurovanie, vykurovacie telesa s termostatickými hlavicami - s umývadlami. Čistotu zabezpečujú upratovačky. Školský žiacky nábytok zodpovedá veľkosťou veku žiakov a vyhovuje platným normám.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Volejbal171Mgr. Katarína Katrenčíková
Cvičenia zo slovenského jazyka a matematiky131Mgr.Katarína Kosmeľová, Mgr. Mária Čierniková
Futbalový181Mgr. Dušan Kaprálik
Poľovnícky121Ing. František Brontvaj
Šikovné ruky 131Agnesa Žofajová, Eva Rypáková
Vybíjaná211Mgr. Katarína Katrenčíková
Hačkovanie, šitie101Mgr. Andrea Hvoľková
Zábavný krúžok1252Mgr. Ema Vojtechovská, PaeDr. Katarína Bakaľová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi sa realizuje prostredníctvom Rady školy, ktorá sa skladá zo zástupcov školy, rodičov a zástupcov našej obce a Rodičovskej rady, ktorú tvoria zástupcovia rodičov všetkých tried. Spolu sme usporiadali Biatlon, v spolupráci s obcou Deň matiek, Deň rodiny. Rodičia významnou mierou pomáhajú sponzorskými aktivitami - finančnou či poskytovaním svojich služieb - autobusová doprava, opravy, dodávky materiálu, finančná pomoc pri zabezpečení Dňa detí a pod. Ďalej rodičia môžu komunikovať s pedagógmi pri riešení rôznych výchovných či vzdelávacích problémov počas plenárneho ZRPŠ, triedneho ZRPŠ. Nielen pri riešení problémov, ale aj pri akéjkoľvek potrebnej konzultácií sú k dispozícií učitelia aj v inom čase podľa vzájomného dohovoru.

V rámci predvianočných tvorivých dielni sa na samotnej realizácií podieľajú aj rodičia a starí rodičia detí, ktorí každororčne deti prekvapia novými informáciami a ukážkami svojich prác.

Pri zhotovení ľudových krojov pre rôzne spoločenské vystúpenia významne pomohli ochotné mamičky. Pomoc rodičov vo forme kuchárskeho umenia je veľmi cítiť aj pri realizácií rôznych aktivít, ako sú Nemecký, anglický, Ruský deň, Noc v škole a pod,

V rámci školských výletov a exkurzií sa často stáva, že ako pedagogický dozor sa ponúkne samotný rodič, čím sa rozvíja vzájomný vzťah rodič - škola.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Škola spolupracuje s rôznymi subjektmi v našej obci a okolí. Podieľame sa na tvorbe programov pri rôznych príležitostiach v obci. Rozvíja sa sústavná spolupráca s pedagogicko-psychologickou poradňou a špeciálnou pedagogicko- psychologickou poradňou, ktorá nám pomáha riešiť výchovné problémy, odklady školskej dochádzky, problémy žiakov so špeciálnymi potrebami. Dobrá spolupráca je s farským úradom v obci, hasičským zborom, poľovníckym združením Brabírka, urbárom a inými podnikateľskými subjektmi v obci (sponzorovanie materiálu a prác pri opravách v exteriéri a interiéri školy). Škola umožňuje pedagogickú prax pre budúcich pedagógov - študentov pedagogických fakúlt. Taktiež absolventskú prax pre učiteľov, ktorí ešte nikde nepracovali a sú evidovaní na úrade práce. Vynikajúcu spoluprácu máme tiež aj s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Námestove. Poskytujeme zamestnanie obyvateľom obce spolu so spomínaným úradom v rámci dobrovoľníckej činnosti.

Niekoľkoročná spolupráca prebieha s organizáciou CHKO Horná Orava, ktorá poskytuje veľa zaujímavých besied a konzultácií v environmentálnej oblasti vo výchovno - vzdelávacom procese.

Veľmi cennú pomoc pre našich žiakov poskytuje aj p. Mgr. Monika Ferancová, zdravotná záchranárka, ktorá každoročne poskytuje bezplatne odborné prednášky a demonštrácie prvej pomoci.

Záver

Vypracoval: Ing. Prielomková Marcela

V Oravskej Jasenici, 2. júla 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 27. augusta 2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica
    029 64 Oravská Jasenica 141
  • Základná škola: 043/5525115
    Materská škola: 0907020618
    Mzdová učtáreň: 043/5524801
    Zariadenie školského stravovania: 0918489021

Fotogaléria